wtorek, 25 lutego 2014

SPOTKANIE RADY DIAK W PARAFII ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACHSpotkanie członków Rady DIAK odbyło się w Parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach, w dniu 22.02.2014 r.  Kościół ten był pierwszym katowickim kościołem katedralnym, zanim wybudowano Katedrę Chrystusa Króla.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia sprawowana przez Archidiecezjalnego Asystenta Kościelnego AK, ks. Piotra Rożyka oraz ks. Proboszcza Andrzeja Nowickiego, gospodarza tej pięknej zabytkowej świątyni. Ksiądz Proboszcz powitał przybyłych członków AK oraz szczególnego Gościa – Posła Parlamentu Europejskiego Pana Jana Olbrychta, a w czasie Mszy Św. wygłosił homilię. Przypomniał  w niej o obchodzonym w tym dniu w Kościele Katolickim Święcie Katedry Świętego Piotra. Kapłan zwrócił uwagę, że funkcja tego Apostoła jest podstawą (fundamentem) jedności Kościoła Katolickiego, bo to On jest „Skałą”, na której Chrystus zbudował swój Kościół. - Mt. (16, 13 – 19). Nawiązując do słów czytanej Ewangelii, postawił pytanie retoryczne: „ Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus?”, zmuszając  każdego do refleksji nad tym, czy rzeczywiście uznajemy Jezusa za „Mesjasza – Syna Boga żywego”, któremu potrafimy zaufać, zawierzyć Mu siebie, swoje powołanie i posługę, trud podejmowanych działań Akcji Katolickiej. Tylko silna więź z Kościołem i nasza wiara pozwoli nam tak odpowiedzieć sobie w  głębi serca na to pytanie.
W Modlitwie wiernych Członkowie Akcji Katolickiej powierzali Bogu naszego  Papieża Franciszka, Arcybiskupa Wiktora Skworca, działalność Archidiecezjalnej Akcji Katolickiej, a także sprawy walczącej o niepodległość Ukrainy, prosząc o pokój dla narodu ukraińskiego, oraz o pokój wieczny dla poległych w bratobójczej walce.
Po Mszy Św. uczestnicy spotkania udali się do sali parafialnej na konferencję zatytułowaną „Dokąd zmierza Europa”. Po przywitaniu przez pana Prezesa Jerzego Karmańskiego wszystkich uczestników i przedstawieniu zaproszonych Prelegentów – ks. dra hab. Antoniego Bartoszka, oraz dr Jana Olbrychta, zebrani wysłuchali dwu wykładów.
Fotografie w galerii

Wykład I :  „Ideologia gender jako wyzwanie dla rodzin i społeczeństwa” wygłosił ks. dr hab. Antoni Bartoszek, dziekan Wydziału teologicznego UŚ w Katowicach.
Swoje wystąpienie podzielił na cztery części tematyczne:
 1. - Czym jest gender;
 2. - Kim jest człowiek w pojęciu gender; 
 3. - Co o płci człowieka mówi Biblia, a co Konstytucja;
 4. - Co robić wobec tej ideologii.
Ad.1.  Kapłan zwrócił uwagę, że rozpowszechniająca się obecnie nowa feministyczna ideologia zwana „gender” stanowi zagrożenie przede wszystkim dla małżeństwa i rodziny. Eliminuje bowiem uwarunkowane biologicznie różnice płciowe pomiędzy mężczyzną i kobietą, wprowadzając społeczno-kulturowe uwarunkowanie ludzkiej płciowości. Wg gender płeć kulturowa jest czymś innym, niż płeć biologiczna, a stąd groźne wyprowadzenie wniosku, że biologicznego określenia płci nie ma, bo człowiek po narodzeniu ma sam określić siebie, kim jest. Takie pojęcie płciowości prowadzi do zrównania różnic pomiędzy mężczyzną i kobietą, do zlikwidowania rodziny biologicznej. Fałszywie ideologia ta głosi wyzwolenie kobiet, występując także przeciwko ich macierzyństwu. Różnica ról mężczyzny i kobiety jest przecież konsekwencją naturalnych różnic biologicznych, lecz z perspektywy ideologii gender, nie do przyjęcia jest to, że kobieta może wybrać macierzyństwo, jako główne swoje powołanie.
Ad. 2. Toczy się spór o człowieka, kim on jest, czy ma on wymiar biologiczny, czy społeczno-kulturowy. Człowiek to przecież tkanki, płód, geny – wymiar biologiczny, a gender  nie bierze tego pod uwagę. Wrodzone są przecież predyspozycje kobiet konieczne do pełnienia roli matki, jako wyjątkowej roli kobiety w społeczeństwie, ale również wrodzone są predyspozycje mężczyzn do pełnienia roli ojca i opiekuna rodziny. Obecność ojca i matki w rodzinie ma wielkie znaczenie w wychowaniu dzieci. Jest to optymalny model rodziny, z którego nie wolno zrezygnować. Ideologia gender opowiada się za nową definicją małżeństwa, które mogłyby tworzyć pary tej samej płci, twierdząc, że nie istnieje żadna różnica pomiędzy dziećmi wychowywanymi w takich związkach i w rodzinie naturalnej. Wykładowca porównał teorię gender do teorii marksistowskiej, stwierdzając, że zamiast walki klas, obecnie mamy walkę płci, a efekty marksistowskiego myślenia leczymy do dzisiaj.
Ad. 3.  W „Piśmie Świętym” w Księdze Rodzaju (1, 27-28),  jest odwołanie do początków stworzenia świata, kiedy Stwórca stworzył „Ich” jako mężczyznę i kobietę, nakazując: „ Bądźcie płodni, rozmnażajcie się i zapełniajcie ziemię...”. Bóg stworzył najpierw mężczyznę i aby nie był samotny, stworzył mu kobietę, bo Bóg chciał, by człowiek był jednością cielesną i duchową. Każdy winien cieszyć się więc swoją seksualnością i płciowością daną nam od Boga w  naturalnym związku małżeńskim kobiety i mężczyzny.
Art. 18 naszej Konstytucji przedstawia podobną wizję małżeństwa, jako związku mężczyzny i kobiety, chronionego przez Państwo oraz wskazuje, że społeczeństwo ceni rolę męża i ojca. Naszym konstytucyjnym zadaniem jest obrona tego zapisu.
            Ad. 4.   Kościół Katolicki nie może stać obojętnie, gdy atakuje się rodzinę naturalną, małżeństwo, macierzyństwo, ojcostwo, moralność w życiu płciowym i nienarodzone życie. Kościół zdecydowanie potępia zwalczanie rodziny naturalnej. Nawołuje do akceptowania własnej płci i szanowania płci przeciwnej. Genderyści oskarżają obrońców tradycyjnych małżeństw, uznając to za akt przemocy wobec nich. Ksiądz dr Bartoszek zapytał, czy w społeczeństwie naszym pojawiają się jakieś napięcia ze względu na płeć i odpowiedział, że tak. Związane jest to z płacami dla kobiet, stanowiskami pracy, wykorzystywaniem w prostytucji, ale też bywa i odwrotnie, bo sądy częściej przyznają dzieci kobietom niż mężczyznom. – Czy przyczyną konfliktów jest więc gender?   Odpowiedź brzmiała: „nie”. Kapłan stwierdził, że przyczyną ich jest egoizm, pycha i grzech. Grzech Adama zniszczył jedność cielesną i duchową człowieka. Przyczyną konfliktu nie jest płeć, a grzech. Lekarstwem na to nie jest gender, lecz budowanie szacunku względem różnych płci. Dom, rodzina, szkoła, powinni być pierwszymi nauczycielami wychowania seksualnego dzieci. To rodzice winni przekazywać pierwszą wiedzę o człowieku, ucząc odróżniać dobro od zła, wskazując, że czymś niewłaściwym jest np. homoseksualizm. Toczy się dyskusja nad programami wychowawczymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, trwają badania naukowe, które potwierdzają, że tylko programy zbudowane na wartościach moralnych mogą zakończyć się sukcesem. To rodzice winni monitorować programy wychowawcze placówki, do której uczęszcza ich dziecko. Zdrowe społeczeństwo docenia rolę matki, ale też rolę ojca i  takie społeczeństwo jest szczęśliwe. Kapłan kończąc swój wykład zwrócił się z prośbą, by popatrzeć na Św. Rodzinę - ileż w niej zwykłego domowego ciepła, ile miłości i każdy odgrywa swoją rolę zgodnie z powołaniem, ale też wzajemną czcią i szacunkiem. To piękny wzór  do naśladowania dla wszystkich rodzin katolickich.
Pan Prezes Jerzy Karmański podziękował Księdzu Doktorowi za obszerne ukazanie problemu gender zgromadzonym członkom AK, i poprosił Pana Jana Olbrychta o zabranie głosu. 
 Poseł Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht wygłosił wykład pt. „Unia Europejska wobec wartości chrześcijańskich”.
Euro poseł Jan Olbrycht jest wiceprzewodniczącym  Europejskiej Partii Ludowej i jest odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. Jest zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z Kościołami.  Europejska Partia Ludowa, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami. Z tego powodu Europejska Partia Ludowa widzi potrzebę ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych wyznań i kultur. Z całych sił wspiera budowę porozumienia między różnymi religiami i szerzenia idei wolności oraz tolerancji religijnej. W tym celu prowadzi ciągły dialog międzywyznaniowy i międzykulturowy.
Pan Poseł przybliżył słuchaczom niektóre z tych działań i podzielił się swymi uwagami, na temat specyficznego sposobu budowania współpracy z różnymi organizacjami światopoglądowymi, ambasadorami państw i politykami. Zagrożeniem dla Europy są nurty światopoglądowe idące przez świat, pojawiające się w cywilizacjach zachodnich i między innymi genderyzm jest ich konsekwencją. Organizacje sprytnie potrafią wykorzystywać środki unijne na realizację różnych programów pod hasłem równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Kolejne państwa uznają małżeństwa homoseksualne, a z tym wiążą się  unijne unormowania prawne dotyczące definicji małżeństwa, kwestii dziedziczenia, adopcji. Problemem dotyczącym godności człowieka jest określenie początku i końca jego życia, a z tym wiąże się problem legalizacji eutanazji. Pan Poseł powiedział, że dziś trzeba nam dużej czujności, bo wokół nas w państwach następują drastyczne zmiany, które z czasem nabierają charakteru prawnego i są otwarciem dla genderyzmu. Pojawia się problem związany z zawieraniem związków małżeńskich, nawet cywilnych, bo młodzi ludzie nie czują takiej potrzeby, uważają je za zbędne, mając doświadczenie rozwodów w rodzinie. To świadczy o absolutnym braku zaufania do drugiej osoby i nawet do samego siebie. W kwestii duchowej sakrament małżeństwa i z nim związana przysięga wierności i jej konsekwencje są często nie do przyjęcia. To są niebezpieczne zmiany cywilizacyjne, bo środowiska będące zwolennikami tych zmian mają w tym swój własny interes i zrobią wszystko, by tak było. Skoro Unia się integruje, to trzeba by było to wprowadzić. Ważne jest więc to, czy uda się Parlamentowi Europejskiemu te bardzo silne nurty powstrzymać, bo one pod pretekstem wolności, nowoczesności, bokiem poprzez rezolucje będą się wpychać.
                  Kolejnym problemem przybliżonym członkom AK  była kwestia prześladowania Chrześcijan. Pan Poseł poinformował, że tą sprawą zajmuje się Organizacja „Kościół w potrzebie.” Jest to bardzo skomplikowany problem. Wyjaśnił, że chociaż dziś Chrześcijanie są najbardziej prześladowani w świecie, to w Europie nie ma prześladowania Chrześcijan, ale jest ich dyskryminacja w sensie zakazu używania znaków, czy symboli. Atmosferę kształtują środowiska polityczne i trzeba bardzo uważać, gdy Parlamentarzyści wypowiadają się w kwestiach moralnych. Jeśli dotyczą one państwa wyznaniowego, ponieważ uderzenie w symbol, jest uderzeniem w dane państwo. Środowiska chrześcijańskie pochodzą z różnych stron Europy, więc w sprawach moralnych bywa różnie. Kościół niestety musi się dostosowywać do nowych warunków. Potrzebna jest mu głęboka wiara. Chrześcijanin, który chce być chrześcijańskim politykiem, nie może tylko mówić, ale przede wszystkim żyć po chrześcijańsku. Potrzebna jest integracja europejska, bo trzeba trzymać się razem. Pan Poseł Jan Olbrycht jest optymistą i wierzy w odradzanie się chrześcijańskiej Europy, a jedynym sposobem na to jest pogłębianie naszej wiary.
                    Asystent Kościelny AK ks. Piotr Rożyk podziękował Panu Posłowi za wygłoszony wykład i zwrócił się z apelem do członków AK, by słowa, które padły na grunt ich serc, skutkowały w podejmowanych konkretnych działaniach Akcji Katolickiej. Trzeba zajmować stanowisko i zabierać głos wobec tych problemów, i nieść tę wieść do innych, bo takie jest nasze zadanie. Ksiądz Piotr zachęcił do zakupu książek o tej tematyce, na zorganizowanym stoisku Księgarni Św. Jacka.
                   Uzupełnieniem  wykładów było ciekawe wystąpienie Księdza Proboszcza Andrzeja Nowickiego, który przybliżył słuchaczom miedzy innymi pojęcie „prawdy obiektywnej” i „prawdy objawionej” oraz „relatywizmu”, podając konkretne ich przykłady.
Uczestnicy spotkania zadawali pytania, które w większości skierowane były do Pana Posła Jana Olbrychta, bo dotyczyły  szczegółowych unijnych uwarunkowań prawnych w różnych kwestiach.
 W czasie przerwy, uczestnicy spożyli ciepły posiłek, a następnie odbyło się zwyczajne zebranie Rady DIAK, które poprowadził Pan Prezes Jerzy Karmański. Poinformował, że Rekolekcje w Brennej odbędą się w dniach 28.03 – 30.03.2014 r. i poprosił o niezwłoczne telefoniczne zgłaszanie chętnych i rezerwację miejsc bezpośrednio w Ośrodku Rekolekcyjnym.
Asystent Kościelny ks. Piotr Rożyk poinformował, że tegoroczne Rekolekcje poprowadzi ks. Artur Stopka dziennikarz, związany z różnymi mediami. Przekazał również, że uczestniczył w zebraniu KIAK-u w Warszawie.
Pani Skarbnik Aleksandra Duda przypomniała o dokonywaniu wpłat składek członkowskich.
Zdecydowano, że bardziej szczegółowe informacje zostaną przekazane w czasie rekolekcji w Brennej, gdzie odbędzie się kolejne zwyczajne zebranie DIAK-u.

Spotkanie zakończyła wspólną modlitwa i błogosławieństwo. 


Maria Rączka POAK Parafii Św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu