środa, 18 kwietnia 2018

Spotkanie Rady DIAK


         
      Serdecznie zapraszamy na spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się   w dniu 21 kwietnia 2018r
w salce katechetycznej przy parafii p.w.św. Jadwigi Śląskiej  w Pszczynie – Starej Wsi, ul. Św. Jadwigi 2.


Program spotkania

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.,
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.20   Prezentacja parafii oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
Godz. 11.40   Wykład formacyjny,
Godz. 12.00   Anioł Pański
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne:
·        Aktualności UTW,
·        Informacja skarbnika DIAK – materiały formacyjne, składki członkowskie,
·        Sprawy różne,
Godz. 12.30   Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo,
Godz. 12.45   Zwiedzanie zagrody żubrów.Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK
        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański


wtorek, 17 kwietnia 2018

Uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akcji Katolickiej Archidiecezji KatowickiejW dniu             
14 kwietnia 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powstał przy DIAK w Katowicach w ramach Projektu „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”. Podmiotem realizującym Projekt jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach -  Wydział Nauk o Zdrowiu. 
Koordynatorem Projektu jest prof. dr hab. n. med. Czesław Marcisz.


                      
                          O godzinie 10.00, zebrani odśpiewali hymn państwowy, po którym prezes DIAK Jerzy Karmański, powitał autorów Projektu - pracowników naukowych Akademii Medycznej, wiceprezydenta Katowic, księży Asystentów Kościelnych AK, przedstawicieli POAK, przedstawicieli już istniejących pięciu UTW oraz przybyłych na uroczystą inaugurację słuchaczy UTW. 


Poprosił o zabranie głosu koordynatora Projektu prof. dr hab. n. med. Czesława Marcisza, który w swoim wystąpieniu przekazał zebranym pozdrowienia od prorektora AM, który nie mógł być obecny na spotkaniu. Podkreślił ważność podjętej inicjatywy, jako programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Dodał, że spośród zgłoszonych 49 projektów, Projekt ten znalazł się na III miejscu. Istotą Projektu są: edukacja, badania grupowe sprawności psychomotorycznej i fizycznej oraz 7 wykładów, w które zostaną włączone treści nauki społecznej Kościoła.
                    
          Następnie głos zabrał wiceprezydent Katowic, który odczytał List  Prezydenta Miasta Katowice do uczestników spotkania inauguracyjnego UTW, podkreślający wartość podjętej inicjatywy, przydatność i atrakcyjność Projektu. List ten wręczył Archidiecezjalnemu Asystentowi Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, ks. Piotrowi Rożykowi. Dziękując w imieniu DIAK za to zaszczytne wyróżnienie, ks. Piotr Rożyk w swoim wystąpieniu stwierdził, że rozpoczyna się coś ważnego i bardzo pożytecznego. Przywołał pojawiający się często na krzyżach misyjnych napis: „Ratuj duszę swoją!” i   powiedział,  dodając tu  element wiary, nasza dusza jest w ciele, więc je również powinniśmy ratować. Troska o sprawy duchowe i cielesne jest więc naszym zadaniem. Kapłan stwierdził, że praca nad samym sobą jest trudna, więc potrzeba nam dużo Bożej siły. Zwrócił się do słuchaczy UTW, by traktowali ją, jako swoje wyzwanie i je realizowali. Po wspólnej modlitwie zawierzającej Bogu wszystkie sprawy UTW, ks. Piotr Rożyk udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa.

                   

                   Prezes Jerzy Karmański poprosił Profesora dr hab. nauk medycznych Jana Szewieczka – pracownika naukowego Kliniki Geriatrii - Katedry Chorób Wewnętrznych – Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego „ Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne”. Profesor na wstępie wyjaśnił, że procesami starzenia zajmuje się medycyna kliniczna. Wskazał na skutki starzenia się osób, ale też całej społeczności, co ma swoje konsekwencje ekonomiczne i społeczne. Starzenie się jest w nas zakodowane genetycznie i jest nieuchronne. Przedstawił w przystępny sposób znamiona starzenia się związane ze zmianami genetycznymi oraz fizjologicznymi, takimi jak: zmiany zanikowe, zwyrodnieniowe, załamywanie się wydolności kolejnych narządów, starzenie się układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, układu endokrynnego, odpornościowego, mięśniowo-szkieletowego. W swoim wykładzie Profesor Szewieczka wiele uwagi poświęcił omówieniu psychologicznych aspektów starzenia się, w tym zespołom geriatrycznym, które prowadzą do niesprawności. Wymienił stan wielochorobowości związany z wiekiem, mówił o problemach psychiatrycznych oraz o potrzebie zmian w kształceniu lekarzy geriatrów. Podkreślił także społeczne aspekty starości stwierdzając, że Polska na tle Europy ciągle ma niepokojący wskaźnik trwania osób starszych w niepełnosprawności fizycznej. Zdaniem Profesora, by sytuacja uległa poprawie, należałoby odwrócić trend demograficznego starzenia się społeczeństwa oraz zmniejszyć niepełnosprawność starszego wieku. Kończąc swój wykład inauguracyjny Profesor zadedykował   wszystkim obecnym i odczytał przepiękną Modlitwę św. Tomasza z Akwinu, znajdującą się na jego grobie w Tuluzie:
Panie, Ty wiesz lepiej, aniżeli ja sam,
że się starzeję i pewnego dnia będę stary.
Zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania,
że muszę coś powiedzieć na każdy temat
i przy każdej okazji.
Odbierz mi chęć prostowania każdemu jego ścieżek.
Uczyń mnie poważnym, lecz nie ponurym;
czynnym lecz nie narzucającym się.
Szkoda mi nie spożytkować wielkich zasobów mądrości,
jakie posiadam, ale Ty Panie wiesz, że chciałbym
zachować do końca paru przyjaciół.
Wyzwól mój umysł od nie kończącego się brnięcia
w szczegóły i daj mi skrzydeł, bym w lot
przechodził do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych niedomagań i
cierpień w miarę jak ich przybywa a chęć wyliczania
ich staje się z upływem lat coraz słodsza.
Nie proszę o łaskę rozkoszowania się opowieściami o
cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwość
wysłuchania ich.
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę
Cię o większa pokorę i mniej niezachwianą pewność,
gdy moje wspomnienia wydają się sprzeczne z cudzymi.
Użycz mi chwalebnego poczucia,
że czasami mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi,
choć z niektórymi z nich doprawdy trudno wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy;
to jeden ze szczytów osiągnięć szatana.
Daj mi zdolność dostrzegania dobrych rzeczy w
nieoczekiwanych miejscach i niespodziewanych zalet
w ludziach; daj mi Panie łaskę mówienia im o tym.”
Zebrani gromkimi brawami podziękowali Prof. dr hab. n. med. Janowi Szewieczkowi za wspaniały, głęboki w swej treści i przesłaniu wykład inaugurujący działalność UTW przy DIAK w Katowicach. Przedstawiciele DIAK wręczyli Profesorowi symboliczny duży bukiet róż. Po wykładzie był czas na zadawanie pytań Profesorowi i zgłaszanie uwag, z czego też niektórzy słuchacze skorzystali.
Odśpiewaniem akademickiego hymnu „Gaudeamus”  zakończono uroczystą inaugurację.    
              
                                         Maria Rączka – Zarząd DIAK