UTW

 WSZELKICH informacji można uzyskać 
pod nr  nr tel 727 030 131 oraz 535 530 817


Panele edukacyjne - wykłady - Czas trwania: ok. 60 min. w godz. od 10.00 do 12.00

  1. 14 kwietnia – aula – inauguracja i wykład - prof. dr hab. Jan Szewieczek: „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne”
  2. 12 maja – sala 407 – dr Monika Kornaszewska-Polak: „Aktywność drogą doskonałości”
  3. 2 czerwca – sala 407 – dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok; „Żywność współczesna – droga do zdrowia czy choroby”
  4. 23 czerwca –  sala 407 – dr hab. Monika Bąk-Sosnowska: "Psychologiczne aspekty starzenia się - szanse i zagrożenia"
  5. 30 czerwca – sala 407 – dr Andrzej Knapik: „Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności”
  6. 15 września – sala 407 – prof. dr hab. Czesław Marcisz: „Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”  
  7. 6 października – sala 103 – ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer: „Wiedzieć – oceniać – działać”. Kościół wobec wyzwań współczesności” 


Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”

Ocena demograficzna wskazuje na trwający i postępujący proces wydłużania się trwania życia, czego konsekwencją jest rosnący odsetek ludzi w starszym wieku. Kluczowym zagadnieniem w procesie starzenia jest poszukiwanie i określenie determinantów pomyślnego starzenia oraz podtrzymywanie satysfakcjonującego poziomu jakości życia. Pomyślne starzenie i wysoka jakość życia starszych osób mają istotny wpływ na ich sprawność psychomotoryczną. Sprawność ta obejmuje funkcje poznawcze (pamięć, uwaga, postrzeganie) oraz bardziej złożone procesy psychiczne w postaci myślenia, tworzenia pojęć, podejmowania decyzji a także wykonywanie złożonych czynności ruchowych. Jednym z najważniejszych wyzwań nakierowanych na zdrowie seniorów jest szeroko rozumiana promocja i profilaktyka zdrowotna, głównie w zakresie modyfikowalnych składowych stylu życia. Uwzględniając działania interdyscyplinarne podjęto projekt badawczy mający na celu rozpoznanie i wskazanie determinantów pogodnego starzenia się.
Celem projektu będzie określenie determinantów pomyślnego starzenia się oraz przeprowadzenie działań prozdrowotnych obejmujących aktywność ruchową i edukację nakierowaną na promocję i profilaktykę zdrowotną. Ponadto będzie przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej uczestników UTW ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. Uczestnikom UTW zostaną zaproponowane zalecenia dot. pomyślnego starzenia się.
Celem projektu będzie przeprowadzenie działań prozdrowotnych w postaci edukacji nakierowanej na promocję i profilaktykę zdrowotną oraz zorganizowanie zajęć praktycznych obejmujących aktywność ruchową. Ponadto będzie przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej uczestników UTW ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. Zostaną rozpoznane determinanty pomyślnego starzenia, które będą zaproponowane Uczestnikom UTW.
 
Partnerzy:

a) Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu 
b)      Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowskich Górach
c)   Piekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Piekarach Śl.
d)   Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Raciborzu
e)    Śląska Izba Lekarska w Katowicach   (zamierza podjąć działalność)
              f)  Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
                                                                                (zamierza podjąć działalność)Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej
Rozdział 1

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Tworzy się Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej (zwany dalej UTW).
2. UTW jest finansowany ze środków zewnętrznych, tj.: dotacji, wpłat własnych słuchaczy oraz ze środków pochodzących od instytucji lub osób fizycznych
3. Uczestnikiem UTW może zostać każda osoba zamieszkała na terenie Archidiecezji Katowickiej w wieku 50+ dalej zwana słuchaczem, która chce poszerzyć swoja wiedzę z zakresu nauki oraz spędzić czas wolny w aktywny sposób. Zgłoszenia i zapisy UTW odbywają się raz w roku w terminie podanym przez Kierownika UTW.

§2
Cele i zakres działania UTW
Zajęcia UTW mają zapewnić:
1) pozytywny wpływ na jakość życia słuchaczy,
2) aktywizację społeczną, intelektualną, psychiczną i fizyczną słuchaczy UTW,
3) prowadzenie edukacji w różnych dziadzinach nauki,
4) aktywizację społeczną osób starszych,
5) rozwijanie zainteresowań i umiejętności słuchaczy,
6) przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia ludzi starszych,
7) rozwijanie pozytywnych kontaktów interpersonalnych.

§3
Organy UTW
1. Za wysoki poziom organizacyjny i dydaktyczny UTW odpowiada Rada Programowo-Organizacyjna, zwana dalej Radą, oraz Kierownik UTW.
2. W skład Rady wchodzą:
1) Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej,
2) Kierownik UTW,
3) Przewodniczący Samorządu Słuchaczy UTW,
4) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy UTW,
5) Sekretarz Samorządu Słuchaczy UTW.
3. Rada podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 4 członków Rady. Decyzje Rady są protokołowane. Protokoły podpisuje Kierownik UTW i Przewodniczący Samorządu UTW.
4. Radzie przewodniczy Kierownik UTW.
5. W pracach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Kierownika UTW lub Przewodniczącego Samorządu Słuchaczy UTW.
6. Do zadań Rady należy;
1) ustalenie ogólnych kierunków działań UTW,
2) określenie tematyki zajęć organizowanych w UTW,
3) określenie ogólnych zasad naboru słuchaczy UTW.
7. Do obowiązków Kierownika UTW należy:
1) organizowanie i kierowanie działalnością UTW,
2) nadzór merytoryczny i organizacyjny nad funkcjonowaniem UTW,
3) współpraca z Samorządem Słuchaczy w sprawach związanych z działalnością UTW,
4) reprezentowanie UTW na zewnątrz,
5) przekazanie słuchaczom informacji na temat programu i metod prowadzenia zajęć,
6) zbieranie kwestionariuszy ankiet ewaluacyjnych w sprawie jakości przeprowadzonych zajęć,
7) interweniowanie w przypadku nieporozumień powstających pomiędzy słuchaczami a osobami prowadzącymi zajęcia.
8. Kierownika UTW powołuje i odwołuje Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej                                                                                                            9. Samorząd Słuchaczy UTW powołują słuchacze UTW na Ogólnym Zebraniu Słuchaczy UTW nie później niż w pierwszym miesiącu po rozpoczęciu zajęć spośród zgłoszonych kandydatur w głosowaniu tajnym i powszechnym.
10. Do zadań Samorządu Słuchaczy UTW należy:
1) reprezentowanie interesów i stanowiska całej społeczności słuchaczy UTW,
2) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia,
3) podejmowanie działań ułatwiających realizacje edukacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych i integracyjnych inicjatyw słuchaczy UTW.

§4
Organizacja działalność dydaktycznej w UTW
1. Podstawową formą dydaktyczną UTW są wykłady.
2. Tematyka wykładów określona jest przez Radę z uwzględnieniem propozycji słuchaczy.
3. W przypadku zainteresowania słuchaczy UTW może organizować zajęcia ćwiczeniowe lub warsztatowe w grupach.
4. Zajęcia UTW prowadzą nauczyciele akademiccy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, innych wyższych uczelni oraz wybitni praktycy na zasadach ustalanych odrębnie z tymi osobami.

§5
Słuchacze UTW
1. Podstawą przyjęcia w poczet słuchaczy jest ukończenie aktywności zawodowej i osiągnięcie wieku 50+ oraz zameldowanie na terenie Archidiecezji Katowickiej.
2. Słuchaczy obowiązuje coroczny wpis na kolejny rok zajęć.
3. Okres bycia słuchaczem UTW jest nieograniczony.
4. Słuchacze są zobowiązani uczestniczyć w co najmniej trzech wykładach otwartych UTW w semestrze.
5. Słuchacz zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji,
2) nieusprawiedliwionej trzykrotnej nieobecności na bezpośrednio następujących po sobie zajęciach,
3) nieobecności na minimum trzech wykładach otwartych w semestrze.
6. Skreślenia dokonuje Kierownik UTW po zasięgnięciu opinii Samorządu Słuchaczy.

§6
Opłaty UTW
1. Udział w zajęciach UTW jest odpłatny.
2. Wysokość opłat zostaje ustalana przez Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej na kwotę 20zł/osobę/semestr.
3. Opłaty należy wpłacać na konto bankowe Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej podane na stronie UTW.
4. Uczelnia nie zwraca opłat za zajęcia na których słuchacz nie był obecny.

§7
Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
       HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU
Lp.
Nazwa i opis zadania
Termin rozpoczęcia i termin zakończenia realizacji zadania                 (w miesiącach)
1
2
3
1.
Zadanie edukacyjne nr 1: „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne”. W przedmiotowym zadaniu zostaną omówione strukturalne i czynnościowe zmiany zachodzące podczas naturalnego starzenia i ich konsekwencja zdrowotne oraz problemy demograficzne.
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.
15 marzec –
31 październik 2018
2.
Zadanie edukacyjne nr 2: „Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego”. Zadanie będzie polegało na przedstawieniu sposobów starzenia (zwyczajne, patologiczne i pomyślne) ze szczególnym omówieniem czynników starzenia pomyślnego.
 W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.
15 marzec –
31 październik 2018
3.
Zadanie edukacyjne nr 3: ”Psychologiczne aspekty starzenia - szanse i zagrożenia". Celem wykładu będzie przedstawienie takich zagadnień, jak: definicja okresu starości w perspektywie psychologicznej, społecznej oraz kulturowej.
 W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.  
15 marzec –
31 październik 2018
4.
Zadanie edukacyjne nr 4. „Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności”
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.
Dodatkowo w ramach tego zadania będzie przeprowadzony wykład (45-minutowy) na temat ćwiczeń ruchowych obejmujących nordic walking i ćwiczenia usprawniające.  W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 6 godzin dydakt. W postaci wykładów we wszystkich 6 UTW
Razem w zadaniu zrealizowanych będzie 18 godzin dydaktycznych we wszystkich 6 UTW (12 + 6)
15 marzec –
31 październik 2018
5.
Zadanie edukacyjne nr 5. „Żywność współczesna – droga do zdrowia czy choroby”.  Celem zadania będzie uświadomienie słuchaczom roli żywienia
w zachowaniu zdrowia lub rozwoju chorób, które powstają wskutek nieprawidłowego odżywiania, a także  propagowanie zdrowego stylu życia.
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.  
15 marzec –
31 październik 2018
6.
Zadanie edukacyjne nr 6. „Aktywność drogą doskonałości”. Zostaną omówione zagadnienia aktywizacji seniorów w następujących obszarach: relacje interpersonalne i rodzinne, ruch i sport, stres i zdrowie, aktywność i twórczość.
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW
15 marzec –
31 październik 2018
7.
Zadanie edukacyjne nr 7. „Wiedzieć – oceniać – działać”. Kościół wobec wyzwań współczesności”. Celem wykładu będzie przedstawienie i omówienie katolickiej nauki społecznej jako narzędzia  w kwestiach m. in. polityczno-społecznych i integralnego rozwoju człowieka i ludzkości w czasach kryzysów.
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 12 godzin dydakt. w postaci wykładów we  wszystkich 6 UTW.  
15 marzec –
31 październik 2018
8.
Zadanie badawcze nr 8. Badanie sprawności psychomotorycznej osób starszych, w tym badanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, określenie aktualnego stanu sprawności funkcji umysłowych, ocena możliwości CUN w zakresie pamięci i uwagi, badanie sprawności wzrokowo-słuchowej. Celem zadania będzie określenie sprawności psychomotorycznej starszych osób, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. Badanie będzie prowadził psycholog. W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 144 godz. Badania obejmą 216 osób (po 36 osób w każdym z 6 UTW). Czas badania sprawności psychomotorycznej 1 osoby – 20 minut. 216 osób x 20 min. = 4320 min. t.j. 72 godz.  Badania będą przeprowadzone przed podjęciem aktywności ruchowej i zostaną powtórzone po 3 miesiącach jej stosowania.
15 marzec –
31 październik 2018
9.
Zadanie badawcze nr 9. Badanie lekarskie (podmiotowe i przedmiotowe).
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 72 godz. na badanie podmiotowe i przedmiotowe 216 osób (po 36 osób w każdym z 6 UTW). Czas badania 1 osoby – 20 minut. 216 osób x 20 min. = 4320 min. t.j. 72 godz. 
15 marzec –
31 październik 2018
10.
Zadanie badawcze nr 10. Pomiary antropometryczne, próby czynnościowe oraz testy motoryczne, czyli: pomiar podstawowych parametrów tj. masa ciała, wysokość ciała, skład ciała określany z użyciem wagi typu Tanita, pomiar ciśnienia tętniczego krwi i tętna, test Fullerton, test marszowy 6 minutowy, próba ortostatyczna, ocena wskaźnika kifotyzacji i głębokości kąta kifozy i lordozy (Inklinometr Cyfrowy Sundersa-127), pomiar zakresów ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych przy pomocy klasycznych testów (taśma centymetrowa, goniometr, linijka), ocena wydolności mięśni posturalnych – miernik MikroFet 2, ocena stabilometryczna na platformie.
Badania te zostaną wykonane pod nadzorem lekarza i fizjoterapeuty.
W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 288 godz.  na badania 216 osób (po 36 osób w każdym z 6 UTW). Czas badania 1 osoby – 40 minut. 216 osób x 40 min. = 8640 min. t.j. 144 godz. Badania będą przeprowadzone przed podjęciem aktywności ruchowej i zostaną powtórzone po 12 tygodniach jej systematycznego stosowania.
15 marzec –
31 październik 2018
11.
Zadanie praktyczne nr 11. Ćwiczenia ruchowe: nordic walking lub ćwiczenia ogólnousprawniające.

W zadaniu zostanie zrealizowanych łącznie 216 godz.  na badania 216 osób (po 36 osób w każdym z 6 UTW). Seniorzy będą wykonywać ćwiczenia  w grupach 12-osobowych pod nadzorem fizjoterapeuty przez 60 min. w tygodniu i będą je powtarzać przez 12 tygodni. Będzie 18 dwunastoosobowych grup (216 osób : 12), każda z nich będzie wykonywać ćwiczenia przez 12 godzin (12 tyg. x 60 min. = 12 godz.). Łączny czas ćwiczeń pod nadzorem fizjoterapeuty wyniesie 216 godz. (18 dwunastoosobowych grup x 12 godz.).  
15 marzec –
31 październik 2018

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

K A R T A     Z G Ł O S Z E N I A

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) przy Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej

K A R T A     Z G Ł O S Z E N I ALp.
Nazwisko i imię
Adres do korespondencji
PESEL
Dowód Osobisty
Telefon
E-mail
Zgłoszenia uczestnictwa indywidualnie lub zbiorowo do 13 kwietnia 2018 r.  w Biurze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przy ul. Jordana 39 w Katowicach (wejście od strony Probostwa Katedry II piętro) w godzinach od 16.00 do 18.00 lub na adres e-mail: antonit@wp.pl  nr tel 727 030 131 oraz 535 530 817                                                                                                                                                                                           Opłata wpisowa dla słuchaczy UTW wynosi 20 zł/semestr. Wpłaty należy dokonywać przy zapisie.Data ………………    Osoba zgłaszająca (imię, nazwisko) ……………………………………………………………….