Kierunki działania

Kierunki działania Akcji katolickiej w Archidiecezji Katowickiej na rok 2022

 

I. Zadania ogólne dla członków stowarzyszenia.

 

1.       Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.

• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne  

   sakramentalne uczestnictwo.

• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.

• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy

   brewiarzowej świeckich.

• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę 

   dokumentów Kościoła.  

• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.

• Organizowanie katechizacji dorosłych.

• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.

• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów  

   znajdujących się na terenie diecezji.

 

2.       Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, 

   katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne

   zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.

• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania

   i wychowania ich dzieci.

• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez

   uczestnictwo w radach Szkoły.

• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,

• Tworzenie internatów i szkół katolickich.

• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej 

  wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań,

   rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.

• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

 

3.       Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.

• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz 

   Apostolatu Trzeźwości.

• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i

   festynów bezalkoholowych.  

• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.

• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

• Założenie księgi darów duchowych.

 

4.       Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.

• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze                 

   Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

• Otoczenie opieką POAK przynajmniej jednej rodziny.

• Tworzenie domów samotnej matki.

• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie 

   stypendiów.

 

5.       Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych

   przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi  

   na terenie parafii.

• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.

• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­-

   rzystami  i samorządowcami.

• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,

   rachunkowego i innych.

• Uruchomienie telefonu zaufania.

• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

 

6.       Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie a następnie prowadzenie bibliotek i czytelni parafialnych.

• Organizowanie klubów parafialnych.

• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt 

   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.

• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kulturalnych  

   oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich

   historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.

• Włączanie się w uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

 

7.       Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.

• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji

   ra­diowych.

• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez 

   tworzenie stałych punktów kolportażu.

• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych, banerów itp.

 

II. Zadania na rok bieżący.

 

1.       Udział w organizacji obchodów Święta Chrztu Polski przy współpracy z władzami samorządowymi i szkolnymi.

2.       Włączenie się w prace synodalne – „O Kościół synodalny: komunia, uczestnictwo i misja” – na szczeblu parafii i diecezji w zakresie przewidzianym dla Akcji Katolickiej.

3.       Podjęcie działań związanych z ustanowieniem w dniu 19 marca Dnia Ojca ( uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP).

4.       Odnalezienie i zaopiekowanie się grobami bohaterów narodowych, obrońców ojczyzny, uczestników powstań narodowych a szczególnie Powstań Śląskich, osób prześladowanych, więźniów obozów koncentracyjnych,

5.       Udział w organizacji obchodów Roku Rodziny (od 19.03 2021 do czerwca 2022),

6.       Współpraca ze stowarzyszeniami promującymi rodzinę i chrześcijańskie wychowanie dzieci                 i młodzieży.

7.       Realizacja zadań wynikających z hasła bieżącego roku liturgicznego „Posłani w pokoju Chrystusa” w ramach 3-letniego programu duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”Kierunki działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej na rok 2020   r.


1.    Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne  
   sakramentalne uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy
   brewiarzowej świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę 
   dokumentów Kościoła.  
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów  
   znajdujących się na terenie diecezji.

2.    Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, 
   katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne
   zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania
   i wychowania ich dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez
   uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej 
  wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań,
   rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3.    Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz 
   Apostolatu Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i
   festynów bezalkoholowych.  
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie księgi darów duchowych.

4.    Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze                 
   Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie 
   Stypendiów.
5.    Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych
   przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi 
   na terenie parafii.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­-
   rzystami  i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,
   rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6.    Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt 
   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kulturalnych 
   oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich
   historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
• Włączanie się w uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7.    Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji
   ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez 
   tworzenie stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych, banerów itp.
Kierunki działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej na rok 2019 r.


1.    Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne  
   sakramentalne uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy
   brewiarzowej świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę 
   dokumentów Kościoła.  
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Organizowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów  
   znajdujących się na terenie diecezji.

2.    Troska o rodzinę i wychowanie
• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, 
   katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne
   zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania
   i wychowania ich dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez
   uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej 
  wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań,
   rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.
3.    Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz 
   Apostolatu Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i
   festynów bezalkoholowych.  
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie Księgi Darów Duchowych 
4.    Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie z Katolickim 
   Stowarzyszeniem Młodzieży i Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi 
   Ośrodkami Pomocy Społecznej.
• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie 
   Stypendiów.

5.    Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne
• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych
   przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi 
   na terenie parafii a w szczególności KSM, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, KIK.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z       
   parlamentarzystami i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,
   rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.
6.    Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych..
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt 
   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez   
   kulturalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych,  
   ich historii, ważnych postaci związanych z danym terenem oraz pomników kultury.
• Włączanie się w uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7.    Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji
   ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez 
   tworzenie stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych i banerów.

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018.

1.      PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE
Dar i zadanie
W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłość…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.
Zasadniczym zadaniem pierwszego roku jego realizacji 2017/2018 pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. W szerszy sposób spróbujmy zgłębić ujęcie sakramentu bierzmowania, poprzez który zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która tak głęboko jest wpisana w istotę działalności Akcji Katolickiej. W odniesieniu do obecności Kościoła we współczesnym świecie potrzebny jest nam czytelny i odważny zwrot w stronę Pięćdziesiątnicy, w której Duch Święty jawi się w funkcji uświęcania Kościoła. Nasza troska niech będzie nakierowana na budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania”. Według uzdolnień, charyzmatów i pełnionych funkcji wsparci na nowo odczytaną mocą Ducha Świętego podejmujmy dzieła apostolskie.
Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łl 5,4).

Kierunki działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej                               na rok 2018 r.

1.    Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne  
   sakramentalne uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy
   brewiarzowej świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę 
   dokumentów Kościoła.  
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów  
   znajdujących się na terenie diecezji.

2.    Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, 
   katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne
   zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania
   i wychowania ich dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez
   uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej 
  wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań,
   rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3.    Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz 
   Apostolatu Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i
   festynów bezalkoholowych.  
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie księgi darów duchowych.

4.    Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze                 
   Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie 
   Stypendiów.
5.    Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych
   przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi 
   na terenie parafii.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­-
   rzystami  i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,
   rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6.    Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt 
   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kul­
   turalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych, ich
   historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
• Włączanie się w uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7.    Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji
   ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez 
   tworzenie stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

 Kierunki działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej 
        na rok 2017r.


1.    Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia

• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne   
   sakramentalne uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy
   brewiarzowej świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę  
   dokumentów Kościoła.  
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących 
   się na terenie diecezji.

2.    Troska o rodzinę i wychowanie

• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami,  
   katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne
   zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania i
   wychowania ich dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez
   uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół
   parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań,
   rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3.    Odnowa moralna społeczeństwa

• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz  
   Apostolatu Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i
   festynów bezalkoholowych.  
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie księgi darów duchowych.

4.    Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego

• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze Stowa­rzyszeniem
   Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.

• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie  
   Stypendiów.
5.    Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne

• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych
   przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi na
   terenie parafii.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­rzystami          
   i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,
   rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6.    Podjęcie działań w sferze kultury

• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt 
   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kul­turalnych
   oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych. ich historii,
   ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
• Uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7.    Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji

• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji
   ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie 
   stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.
1.      II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska. 
2.      Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami rzeczywistość oraz zagrożeń, które odciskają coraz mocniejsze piętno na naszym społeczeństwie. Aby im przeciwdziałać potrzebna jest silna Akcja Katolicka, która z nowym zapałem i nową energią przystąpi do działania. Podejmijmy trud zorganizowania kongresów diecezjalnych, które ożywią działalność Akcji Katolickiej w diecezji i parafiach.
3.      Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wielkie wyzwanie dla polskiego Kościoła. Włączając się w ich organizację w swoich diecezjach, nawiążemy współpracę  z młodymi ludźmi, których pragnęlibyśmy widzieć w strukturach Akcji Katolickiej.
4.      1050 rocznica chrztu Polski to okazja do odnowienia naszej wiary i ukazania wielkiego dziedzictwa naszej historii, która zakorzeniona jest w chrześcijaństwie. Opierając się zakusom usunięcia Boga z życia współczesnego społeczeństwa, usprawiedliwianego tak zwanym rozdziałem państwa od Kościoła podejmijmy zadanie ukazania nierozerwalności życia i wiary.
5.      W Roku Miłosierdzia, rozpropagowanie wśród członków wezwania do modlitwy Koronką do Miłosierdzia Bożego, a także podjęcie dzieł miłosierdzia wpisanych w działalność charytatywną (uczynki miłosierdzia co do ciała) i duchową (uczynki miłosierdzia co do duszy np. posty i róże inicjatywy, które wpisują się w naturalne przestrzenie naszej działalności), zachęcenie do nawiedzanie Jubileuszowych Kościołów Odpustowych w naszych diecezjach.

6.      Działania Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej
       6.1. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne
   uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy brewiarzowej ­
   świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę dokumentów
   Kościoła.
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się
   na terenie diecezji.
           6.2. Troska o rodzinę i wychowanie
• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, katechetami
   oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne zagrożenia z jakimi
   stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich  
   dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez
   uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii,
   organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań, rozgrywek sportowych,
   rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.
            6.3. Odnowa moralna społeczeństwa
• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu
   Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i festynów
   bezalkoholowych.
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie księgi darów duchowych.
           6.4. Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego
• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze Stowa­rzyszeniem
   Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie stypendiów
            6.5. Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne
• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez podejmowanie wspólnych przedsięwzięć
   z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi na terenie parafii.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­rzystami           
   i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go,
   rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.
           6.6. Podjęcie działań w sferze kultury
• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych po­przez organizowanie obchodów świąt  
   narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludo­wych poprzez organizowanie imprez kul­turalnych
   oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych. ich historii,
   ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
• Uroczyste obchody odpustów para­fialnych.
           6.7. Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji
• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji
   ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie  
   stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

6.8. Czynny udział członków Akcji Katolickiej w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej


KIERUNKI DZIAŁANIA
AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE
NA 2014 ROK

                        Niosąc w naszych sercach szczerą wdzięczność za owoce zakończonego Roku Wiary rozpoczynamy z nadzieją nowy rok duszpasterskiej troski, wpisany w liturgiczne doświadczenie tajemnic Zbawienia. Przygotowując się do 1050 rocznicy Chrztu Polski i wielkiego dzieła Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pragniemy odnowić w sobie doświadczenie Mocy Boga prowadzącego nas przez wiarę  i chrzest do świadectwa. Jakże wielką radością, ale i wyzwaniem jest oczekiwanie na dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Jego osoba stanowi potwierdzenie zwycięstwa Boga w życiu i poprzez życie pokornego ucznia.

                          Ufam, że Boże dary, jakie były naszym udziałem w Roku Wiary pomogą nam w jeszcze bardziej dojrzały i duchowo mocniejszy sposób złożyć wyznanie: Wierzę w Syna Bożego. Na tym fundamencie ma być budowana nasza chrześcijańska postawa, która nieustannie jest weryfikowana przez otaczający nas świat. Warto wraz z Apostołem Piotrem potwierdzić: „Ty masz Słowa Życia Wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga“ (J 6,68n). Opierając się na Mocy Zbawiciela i podejmując oddaną troskę o naszą wiarę pragniemy z oddaniem podjąć życie wspólnoty Kościoła, która ma stawać się coraz wyraźniejszym znakiem obecności i zwycięstwa Bożej Prawdy i Miłości we współczesnym świecie. Niech to będzie czas pielęgnowania w nas ŚWIATŁA CHRYSTUSOWEGO, aby swoim blaskiem oświecało ścieżki współczesnego człowieka.

                          Żywię szczerą nadzieję, że zaprezentowane materiały pomogą wszystkim członkom Akcji Katolickiej w Polsce z pełnym oddaniem podjąć wielkie wyzwanie, poprzez które będziemy głosić, że: KOŚCIÓŁ MA MÓJ GŁOS. Tylko wówczas, gdy zachowamy pełną oddania wrażliwość i odpowiedzialność za naszą wspólnotę wiary, nasze życie będzie czytelnym głosem odkrywającym bogactwo Bożej Świętości, Wierności i Miłości.

                                                                                          + Marek Solarczyk
Krajowy Asystent Kościelny
                                                                                           Akcji Katolickiej

Formacja
1. Propagowanie nauczania Ojca Świętego Franciszka oraz przeciwstawianie się
    instrumentalnemu traktowaniu jego słów i wypaczaniu ich treści przez media.
2. Wprowadzanie w życie nauczania bł. Jana Pawła II jako przygotowanie                           
    i dziękczynienie za dar kanonizacji.
3. Organizowanie spotkań formacyjnych dotyczących tematyki :
    - niebezpieczeństwa związane z ideologią gender,
    - in vitro – zagrożenia w aspekcie duchowym i medycznym,
    - promowanie rodziny, która jest miejscem przekazywania życia i wychowania              
      w wierze,
    - rola i miejsce świeckich w Kościele – w kontekście hierarchiczności, posłuszeństwa     
      i odpowiedzialności za Kościół.

Modlitwa
1. Prowadzenie comiesięcznej modlitwy za Kościół prześladowany i o pokój na świecie.
2. Kontynuowanie modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu
    odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich     
    wartości pełnili powierzone im przez naród zadania.
3. Modlitewne wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz świętowania niedzieli.

Sprawy organizacyjne
1. Wypracowanie zasad sprawnego przekazywania informacji i materiałów z Krajowego
    Instytutu AK, do Parafialnych Oddziałów stowarzyszenia.
2. Systematyczne organizowanie spotkań dla liderów Akcji Katolickiej z Parafialnych
    Oddziałów.
3. Umacnianie współpracy z ruchami i organizacjami istniejącymi w parafii.
4. Stworzenie przy Diecezjalnym Instytucie AK grupy doradców (np. prawnika i innych
    specjalistów), celem konsultacji w zakresie treści i formy stanowiska DIAK,
    w sprawach dotyczących diecezji.
5. Przygotowanie materiałów promocyjnych AK (np. rollup) według wzoru
    przekazanego przez KIAK,
6. Oddelegowanie skarbnika lub wskazanej przez niego osoby na szkolenie skarbników.       
7. Udział członków Akcji Katolickiej w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2013

Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus.
/1 Kor 3, 9-11/
I. Modlitwa
Podjęcie stałej modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości, pełnili powierzone im przez naród zadania.

II. Formacja intelektualna

1.    Organizowanie spotkań formacyjnych poświęconych przesłaniu Soboru Watykańskiego II w 50. rocznicę rozpoczęcia jego obrad. W szczególności studium nauczania soborowego, dotyczącego roli i zadań katolików świeckich w Kościele i w świecie.

2.    Udział przedstawicieli DIAK-ów, a w szczególności prezesa i delegata do Rady Krajowego Instytut Akcji Katolickiej, w szkoleniach i spotkaniach formacyjnych organizowanych przez KIAK.


III. Propozycje działań

1.     Upowszechnianie prawd wiary poprzez studium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
2.     Podejmowanie inicjatyw w zakresie formacji katolickiej młodego pokolenia Polaków, a zwłaszcza dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i młodzieży – do sakramentu bierzmowania. Organizowanie konkursów biblijnych, przeglądów pieśni religijnej i patriotycznej, tworzenie świetlic przy parafiach, organizowanie pielgrzymek, letniego wypoczynku itd.
3.     Organizowanie szkoleń i spotkań formacyjnych dla liderów AK w Parafialnych Oddziałach AK.
4.     Zaangażowanie się w wychowanie patriotyczne i udział w obchodach uroczystości patriotycznych; organizowanie Przeglądu Pieśni Patriotycznej.
5.     Promowanie zasad katolickiej nauki społecznej w oparciu o dokument społeczny Kościoła i inne dokumenty wśród pracodawców i pracowników oraz lokalnych polityków.
6.     Korzystanie z lokalnych mediów katolickich, m.in. przez prowadzenie stałych audycji AK w diecezjalnych rozgłośniach radiowych.
7.     Włączenie się w akcje plakatowe organizowane przez KIAK.
8.     Kształtowanie świadomości i postaw proekologicznych społeczeństwa w celu ochrony środowiska naturalnego z myślą o przyszłości dalszych pokoleń.

IV. Ogólne kierunki działania AK w Polsce
AK ma przenikać wszystkie sfery na­szego życia. Ma zatem zajmować się wszystkim. Nie wszędzie jednak tym sa­mym. Przedstawiamy zatem pewne gru­py zadaniowe, które może podejmować. Przy ich wyborze należy kierować się po­trzebami poszczególnych diecezji i para­fii, a także możliwościami ich realizacji.
W szczególności należy zwrócić uwa­gę na te obszary, które nie zostały jesz­cze zagospodarowane przez inne ruchy. organizacje, czy stowarzyszenia istnieją­ce w Kościele oraz podjąć z nimi współ­pracę tam, gdzie istnieją po temu warunki.

1. Kształtowanie chrześcijańskiego sumienia
• Codzienna lektura Pisma Świętego.
• Wyznaczenie jednej, niedzielnej Mszy Świętej dla Akcji Katolickiej oraz pełne sakramentalne uczestnictwo.
• Ożywienie liturgii poprzez utworzenie zespołów liturgicznych i muzycznych.
• Ożywienie modlitwy i kontemplacji np. poprzez upowszechnienie modlitwy bre­wiarzowej świeckich.
• Pogłębienie znajomości nauki społecz­nej Kościoła poprzez systematyczną lek­turę dokumentów Kościoła.
• Organizowanie stałych spotkań forma­cyjnych.
• Organizowanie katechizacji dorosłych.
• Organizowanie dni skupienia i rekolek­cji dla członków Akcji Katolickiej.
• Zaproponowanie lokalnych pielgrzy­mek Akcji Katolickiej do sanktuariów znajdujących się na terenie diecezji.

2. Troska o rodzinę i wychowanie
• Organizowanie spotkań rodziców z te­renu parafii z psychologami, wychowaw­cami, katechetami oraz innymi kompe­tentnymi osobami, uświadamiającymi współczesne zagrożenia z jakimi stykają się dzieci i młodzież.
• Uświadamianie rodzicom ich praw do decydowania w sprawach nauczania i wychowania ich dzieci.
• Współpraca ze szkołą oraz czuwanie nad kierunkiem i poziomem nauczania poprzez uczestnictwo w radach Szkoły.
• Organizowanie spotkań formacyjnych dla nauczycieli i wychowawców,
• Tworzenie internatów i szkół katolickich.
• Ochrona dzieci i młodzieży przed ze­psuciem i deprawacją poprzez skupienie jej wokół parafii, organizację świetlic, ka­wiarni, ośrodków kultury, kółek zaintere­sowań, rozgrywek sportowych, rajdów, wycieczek, ognisk, letniego wypoczynku.
• Utworzenie Poradni Życia Rodzinnego.

3. Odnowa moralna społeczeństwa
• Organizowanie poradnictwa dla osób uzależnionych od narkotyków.
• Przeciwdziałanie alkoholizmowi po­przez zainicjowanie parafialnej grupy AA oraz Apostolatu Trzeźwości.
• Propagowanie trzeźwego stylu życia poprzez organizowanie uroczystości, za­baw i festynów bezalkoholowych.
• Zachęcanie do podejmowania zobo­wiązań abstynencji.
• Obrona życia poprzez prowadzenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
• Założenie księgi darów duchowych.

4. Troska o szerzenie miłosierdzia chrześcijańskiego
• Organizacja i animacja dzieł charyta­tywnych.
• Koordynacja działań na rzecz ubogich rodzin w parafiach wspólnie ze Stowa­rzyszeniem Rodzin Katolickich i Gminny­mi Ośrodkami Pomocy Społecznej.
• Otoczenie opieką POAK przynajmniej jednej rodziny.
• Tworzenie domów samotnej matki.
• Organizowanie pomocy materialnej dla młodzieży uczącej się poprzez fundowa­nie stypendiów.

5. Zaangażowanie w życie społeczne l polityczne
• Zintegrowanie społeczności parafialnej poprzez   podejmowanie   wspólnych przedsięwzięć z radami osiedla, radami gminy i innymi organizacjami działający­mi na terenie parafii.
• Organizowanie spotkań formacyjnych i rekolekcji dla samorządowców.
• Organizowanie spotkań członków AK na szczeblu diecezjalnym z parlamenta­rzystami i samorządowcami.
• Zorganizowanie punktów poradnictwa prawnego, medycznego, pedagogiczne­go, rachunkowego i innych.
• Uruchomienie telefonu zaufania.
• Prowadzenie pośrednictwa pracy.

6. Podjęcie działań w sferze kultury
• Podjęcie starań o utworzenie bibliotek i czytelni parafialnych.
• Tworzenie na terenie parafii wideoteki oraz wypożyczalni DVD.
• Organizowanie klubów parafialnych.
• Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez organizowanie obchodów świąt narodowych wykorzystując formy teatral­ne i muzyczne.
• Krzewienie tradycji i obyczajów ludowych poprzez organizowanie imprez kul­turalnych oraz wycieczek mających na celu poznawanie społeczności lokalnych. ich historii, ważnych postaci związanych z tym terenem oraz pomników kultury.
• Uroczyste obchody odpustów para­fialnych.

7. Pozyskanie środków masowego przekazu dla dzieła ewangelizacji
• Współpraca ze świeckimi środkami ma­sowego przekazu.
• Tworzenie własnych wydawnictw, biu­letynów Akcji Katolickiej oraz audycji ra­diowych.
• Współdziałanie w zakresie kolportażu prasy i książek katolickich np. poprzez tworzenie stałych punktów kolportażu.
• Wykorzystanie dla dzieła Ewangelizacji tablic reklamowych.

8.       Czynny udział członków Akcji Katolickiej w pracach II Synodu Archidiecezji Katowickiej


Kontekst duszpasterski dla kierunków działania Akcji Katolickiej w Polsce
w roku 2012/2013


W realizacji kierunków działania Akcji Katolickiej, w nowym roku duszpasterskim w Kościele w Polsce, korzystamy z następujących podstawowych pomocy:
1/ „<Być solą ziemi>. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2012/2013, Poznań 2012;
2/ „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na 2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012.

I. Założenia Programu duszpasterskiego

Budowanie komunii z Bogiem oraz komunii pomiędzy ludźmi to podstawowe i aktualne zadanie, które nakreślił dla Kościoła Sobór Watykański II, a które bł. Jan Paweł II przypomniał w liście apostolskim Novo millennio ineunte: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania świata” (n. 43).
Nowy Program duszpasterski, którego hasło brzmi: Być solą ziemi, zwraca szczególną uwagę uczniów Jezusa na potrzebę dawania świadectwa o jedności z Bogiem i bliskości z drugim człowiekiem, zwłaszcza tym, który potrzebuje wsparcia duchowego i materialnego. Uwrażliwia ich też na budowanie, na fundamencie sakramentu chrztu świętego, odpowiedzialności za przekaz wiary młodemu pokoleniu i wspieranie w tej misji duszpasterzy, osób konsekrowanych i katechetów. Ważnym odcinkiem apostolskiego zaangażowania wierzących w Chrystusa powinno być także podjęcie z nową mocą misji przemiany świata, w duchu przesłania Synodu Biskupów, który wzywa do nowej ewangelizacja i przesłania Roku Wiary, ogłoszonego przez Benedykta XVI, który jest zaproszeniem do wewnętrznego nawrócenia (Porta fidei, 6).
Program duszpasterski wspiera – podobnie jak w minionych latach – małżeństwa i rodziny, aby stawały się Kościołami domowymi, które skutecznie przekazują dzieciom doświadczenie Boga. Podejmuje także tematykę świętowania niedzieli, pomagając w formowaniu chrześcijańskich postaw, szanujących Dzień Pański.

II. Cele ogólne, treści i realizacja

Cele:
– krzewienie duchowości komunii,
– rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich,
– formowanie wiernych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata,
– uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

Treści:
– nadprzyrodzona miłość świata,
– powszechne powołanie apostolskie,
– ewangelizacja wielowymiarowa,
– zaangażowanie społeczne chrześcijan, służba ubogim,
– troska o rodzinę.

Realizacja:
– odkrywanie powołań do ewangelizacji,
– wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu (bierzmowanie),
– chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin,
– obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, 
    kulturalnym, medialnym,
– umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas,
– troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli.


III. Celem Roku Wiary, w świetle założeń Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, jest także uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. Takie wyznanie wiary Akcja Katolicka (podobnie jak i inne organizacje kościelne, względnie grupy wiernych), złoży podczas ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę.


IV. Pomoce formacyjne:

– Dokumenty Soboru Watykańskiego II,
– Katechizm Kościoła Katolickiego,
– Adhortacja apostolska Pawła VI Evangelii nuntiandi,
– Encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio,
– Adhortacje apostolskie Jana Pawła II: Christifideles Laici, Ecclesia in Europa,
Novo millennio ineunte,
– List apostolski Jana Pawła II Dies Domini,
– Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est,
– Adhortacje apostolskie Benedykta XVI: Sacramentum caritatis, Verbum Domini,
– List apostolski Benedykta XVI Porta fidei,
– Kongregacja Nauki Wiary: Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok 
    Wiary,
– „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie apostolatu. Materiały formacyjne na
    2013 r., red. ks. T. Borutka, Warszawa 2012,
– „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa),
 – inne wydawnictwa (krajowe i diecezjalne).

I. Założenia ideowe Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012

Bóg jest tym, który buduje i daje wzrost. Apostoł zaś ma wyznaczony odcinek pracy, której wyniki zależą przede wszystkim od Boga. On bowiem nieprzerwanie realizuje swoje dzieło zbawcze.

Dom w ujęciu biblijnym to budowla, którą wzniósł Bóg, współdziałając z człowiekiem; to miejsce, w którym przekazywane są, wraz z życiem, wartości oparte na mądrości Bożej, i gdzie daje się przykład życia tymi wartościami; to miejsce, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie, otwartość, gościnność i gotowość na przyjęcie przybyszów. Ojcem tego domu jest Bóg, a Jego reprezentantem – ojciec rodziny.

Dom, w którym tęskni się za Bogiem, szanuje się Jego Prawo, „miłuje bliźniego, jak siebie samego”, cieszy się obecnością Boga i Jego błogosławieństwem.

W domu zbudowanym na tym fundamencie, którym jest Jezus, panuje duch ewangelicznego dziecięctwa, lęk przed dawaniem zgorszenia i uprzedzająca troska o najbliższych; w takim domu panuje duch modlitwy i wspaniałomyślność w przebaczaniu. Gdyby w takim domu życie straciło na chwilę swoją równowagę, może ponownie ją odzyskać dzięki miłosiernej interwencji Boga (por. Adam R. Sikora, Biblijne źródła koncepcji Kościoła jako domu i szkoły komunii, w: Program Duszpasterski Kościoła w Polsce… Rok 2010/2011, s. 201-202).

Celem ogólnym Programu duszpasterskiego na lata 2011/2012 jest pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła oraz ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego.


II. Cele ogólne Programu duszpasterskiego na lata 2010-2013:

 • odkrywanie i pogłębienie duchowości komunii,
 • odnowa i wzmocnienie struktur komunijnych Kościoła,
 • krzewienie duchowości komunii,
 • duszpasterska troska o rodzinę.


  III. Cele szczegółowe, treści i realizacja

  Cele:
 • pomoc w zrozumieniu tajemnicy Kościoła,
 • ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego,
 • umocnienie ducha ekumenizmu,
 • pomoc w odkrywaniu własnego miejsca w Kościele,
 • pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół,
 • odnawianie i budowanie struktur komunijnych.

  Treści:
 • Kościół Ludem Bożym prowadzonym przez Ducha Świętego,
 • Maryja we wspólnocie Kościoła,
 • ekumenizm,
 • powołania, dary i charyzmaty w Kościele oraz duch służby i ofiary w jego budowaniu,
 • miłość zasadą życia Kościoła.

  Realizacja:
 • pogłębianie ducha współpracy między duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi,
 • formacja animatorów świeckich,
 • większa obecność i zaangażowanie świeckich w duszpasterstwie parafialnym (katecheza sakramentalna, liturgia, działalność charytatywna),
 • pogłębianie działań Rad Kapłańskich i Duszpasterskich, tworzenie Rad Społecznych.


  IV. Realizacja Programu duszpasterskiego przez Akcję Katolicką

  Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 ma inspirować członków Akcji Katolickiej do odkrywania komunii z Bogiem, do budowania wspólnot pomiędzy siostrami i braćmi w rodzinach i środowisku społecznym oraz do tworzenia struktur komunijnych w stowarzyszeniu jako narzędziu ewangelizacji.

  Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012, przyjęła następujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Jego realizacja rozpocznie się od I Niedzieli Adwentu, tj. 27 listopada 2011 roku.

  Przedmiotem refleksji członków Akcji Katolickiej będą nakreślone wyżej cele ogólne i szczegółowe Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2011/2012. W tym kontekście Akcja Katolicka będzie zwracać szczególną uwagę, w swej pracy formacyjnej i apostolskiej, na konkretne propozycje zawarte w materiałach formacyjnych, przygotowanych dla jej członków przez Księży Asystentów, pod kierunkiem Księdza Profesora Tadeusza Borutki, pt. „Kościół naszym domem”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r. (Warszawa 2011). We Wstępie do tych materiałów czytamy: „Do najważniejszych zadań członków Akcji Katolickiej (…) należy formacja. Jan Paweł II w swoim przemówieniu wygłoszonym w Rzymie do pielgrzymki krajowej Akcji Katolickiej w 2003 r. nazwał to stowarzyszenie . Zarówno świętość, jak i apostolstwo wymaga rzetelnej formacji. Jeśli więc Akcja Katolicka jest szkołą ludzi dojrzewających do tego wielkiego zadania, to musi bezustannie prowadzić dzieło formacyjne – i to we wszystkich wymiarach, a więc zarówno w wymiarze antropologicznym, jak i duchowym, intelektualnym i doktrynalnym”.

  We Wstępie znajdujemy także zachętę adresowaną do członków Akcji Katolickiej, aby pilnie studiowali Biblię. Bowiem „bez tego Słowa trudno sobie wyobrazić komunię z Bogiem i z drugim człowiekiem, rozumianą na sposób chrześcijański; trudno sobie wyobrazić Kościół… Bezwzględnie musimy zatem oprzeć swoje myślenie i swoją działalność apostolską na tym fundamencie; musimy wciąż odczytywać i nieustannie rozważać Słowo Boże; musi być ono punktem odniesienia naszego życia i kryterium, w świetle którego dokonujemy weryfikacji pełnionych przez nas zadań”.

  Tematyka katechez formacyjnych na rok 2011/2012 jest następująca:
 • Sakrament chrztu św. – włączeniem w życie Kościoła (ks. Tadeusz Borutka),
 • Kościół a Królestwo Boże (ks. Jan Wal),
 • Kościół Ludem Bożym Nowego Przymierza (ks. Jacek Kempa),
 • Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa (ks. J. Kempa),
 • Kościół świątynią Ducha Świętego. Hierarchiczne i charyzmatyczne dary Ducha dla Kościoła (ks. Ireneusz Stolarczyk),
 • Maryja Matka Kościoła (ks. Wiesław Łużyński),
 • „Jedność” Kościoła (ks. I. Stolarczyk),
 • „Świętość” Kościoła (ks. Jan Orzeszyna),
 • „Powszechność” Kościoła (ks. W. Łużyński),
 • „Apostolskość” i misyjność Kościoła (ks. T. Borutka),
 • „Zmysł” Kościoła (ks. J. Wal),
 • Realizacja „obcowania świętych” w rzeczywistości „Kościoła Pielgrzymującego”, „Kościoła Cierpiącego” i „Kościoła Uwielbionego” (ks. J. Orzeszyna).

  Na okres trzech lat pracy duszpasterskiej Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce proponuje pieśń, pt. „Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota”. Natomiast Akcja Katolicka przypomina o potrzebie popularyzowania treści zawartych w jej hymnie: „My chcemy Boga…”

  Niech te pieśni towarzyszą członkom Akcji Katolickiej w liturgii Mszy św., podczas nabożeństw i w spotkaniach formacyjnych.

  Aby członkowie Akcji Katolickiej mogli owocnie realizować nakreślone zadania, muszą oprzeć swoje życie na czterech : na Eucharystii i modlitwie, na wierze apostołów, przekazywanej w żywej Tradycji Kościoła oraz na wspólnocie braterskiej. Tylko bowiem w taki sposób, trwając w jedności z Chrystusem, Kościół może skutecznie pełnić swoją misję (por. Benedykt XVI, Anioł Pański, 23 I 2011).

  „Świeccy chrześcijanie, jesteście powołani, by z przekonaniem ofiarować, oprócz braterskiej solidarności, piękno swojej kultury i racje swojej wiary, aby Europa stanęła na wysokości obecnego epokowego wyzwania” (Benedykt XVI, Przesłanie do 14. Krajowego zjazdu Włoskiej Akcji Katolickiej (Rzym, 6-8 V 2011).


  V. Stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej

  1. Modlitwa, liturgia, formacja:
 • praktyka Liturgii godzin i modlitwy różańcowej,
 • codzienna lektura Pisma Świętego,
 • pełny udział w niedzielnej Mszy św.; pomoc w czynnościach liturgicznych,
 • systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,
 • modlitwa za kapłanów,
 • udział w rekolekcjach i dniach skupienia (KIAK, DIAK i POAK),
 • udział w pielgrzymkach: krajowej na Jasną Górę i w diecezjalnych (w miarę możliwości z członkami KSM),
 • studium nauczania Kościoła: Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski,
 • studium wydawnictw Akcji Katolickiej,
 • uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za Kościół, zaznajamianie ich z ideą ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a zwłaszcza z Akcją Katolicką i KSM oraz wprowadzanie ich w działalność apostolską.

  2. Problematyka społeczna:
 • propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary,
 • troska o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii,
 • koordynacja przez DIAK-i działań charytatywnych podejmowanych przez POAK-i oraz wspieranie parafialnych świetlic środowiskowych,
 • podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką społeczną, w tym bezrobociem oraz zagadnieniami związanymi z edukacją, kulturą, sportem i rekreacją,
 • wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu i Ojczyźnie; nawiązanie kontaktów z nowo wybranymi przedstawicielami samorządów terytorialnych,
 • czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska; promowanie wartościowej literatury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego Kościoła (archiwa, biblioteki, zabytki sztuki), celem podtrzymania pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny.

  3. Sprawy organizacyjne:
 • powoływanie nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz pobudzanie do aktywności już istniejące,
 • realizowanie programu zawartego w materiałach instruktażowych,
 • wysyłanie przedstawicieli DIAK na szkolenia liderów organizowane przez KIAK,
 • utrzymywanie stałego kontaktu DIAK z KIAK; zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia oraz przekazywanie informacji o trudnościach, z jakimi zmagają się DIAK-i,
 • aktywny udział członków AK w pielgrzymce na Jasną Górę oraz w konferencjach organizowanych przez KIAK oraz DIAK-i,
 • angażowanie się w organizację Dnia Papieskiego,
 • podejmowanie współpracy z ruchami, organizacjami oraz stowarzyszeniami kościelnymi, a zwłaszcza z KSM, na wszystkich szczeblach naszych struktur,
 • organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów pieśni, poezji oraz wiedzy religijnej dla dzieci i młodzieży,
 • propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu,
 • regularne przekazywanie składek członkowskich,
 • przesyłanie w terminie do KIAK-u rocznych sprawozdań z działalności DIAK.


  VI. Pomoce formacyjne:

 • Encyklika Piusa XII Mystici Corporis Christi (1943),
 • Sobór Watykański II: Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium,
 • Sobór Watykański II: Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum,
 • Sobór Watykański II: Konstytucja Duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes,
 • Sobór Watykański II: Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus,
 • Sobór Watykański II: Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem,
 • Sobór Watykański II: Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus,
 • Paweł VI, Przemówienie na zakończenie III sesji Soboru Watykańskiego II (21 XI 1964)
 • Nadzwyczajny Synod Biskupów (1985) w Dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II
 • Encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater,
 • Adhortacja apostolska Jana Pawła II: Christifideles Laici,
 • Adhortacja apostolska Jana Pawła II: Pastores dabo vobis,
 • Adhortacja apostolska Jana Pawła II: Ecclesia in Europa,
 • Adhortacja apostolska Jana Pawła II: Novo Millennio ineunte,
 • List Jana Pawła II Dies domini.
 • Adhortacja apostolska Benedykta XVI: Sacramentum caritatis,
 • Adhortacja apostolska Benedykta XVI: Verbum Domini.
 • Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego jako komunia Communionis notio (28 maja 1992),
 • Benedykt XVI, Dar komunii, Audiencja generalna (29 III 2006), „L'Osservatore Romano”, wyd. pol., 2006, nr 8, s. 35-36,
 • Benedykt XVI, Posługa komunii, Audiencja generalna (5 IV 2006), „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 8, s. 37-38,
 • II Polski Synod Plenarny 1991-1999, Poznań 2001,
 • S. Nagy, Teologia na II Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. Recepcja – doświadczenia – perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc, Lublin 1987, s. 27-39,
 • J. Stroba, Nadzwyczajny Synod Biskupów. Geneza – synteza – wnioski, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II…, s. 15-25,
 • A. Czaja, M. Marczewski (red.): w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004,
 • F. Blachnicki, Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii, w: tenże, Charyzmat Światło-Życie, Kraków 2010.
 • „Kościół naszym domem”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2011,
 • „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa).