poniedziałek, 19 września 2016

II KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

REGULAMIN
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:  
                                                 „BĄDŹCIE MIŁOSIERNI....." (Łk. 6,36)

1. Organizator:  Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych 
                 w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice i Parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
2. Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła  
                                   w Katowicach, ul. Mikołowska 32, 40-066 Katowice.
3. Cel konkursu: podniesienie wiedzy i świadomości dzieci o konieczności czynienia uczynków miłosierdzia         w swoim otoczeniu, a także zapoznanie dzieci z różnymi formami i podstawowymi technikami plastycznymi.
4. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Archidiecezji Katowickiej.
5. Warunki przyjęcia prac plastycznych:
      Format pracy plastycznej:
*    kategoria prac indywidualnych – rozmiar A4.
*   kategoria prac zbiorowych  - rozmiar A2.
Maksymalna ilość prac z danego przedszkola:
indywidualnych – 3 oraz zbiorowych -  2;  lub indywidualnych 5).
*    dla obu kategorii prac – dowolna płaska technika plastyczna (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe,  wycinanki).
*    prace na odwrocie muszą być zaopatrzone w fiszki, które mają zawierać:
 nr i adres przedszkola, nr telefonu,  nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka, grupa oraz nazwisko opiekuna.
*    każde przedszkole przedstawia listę dzieci uczestniczących w konkursie – z załączoną zgodą rodziców na nieodpłatne publikowanie prac (na wystawach, folderach, kalendarzach, itp.).
*     miejsce składania prac: Kancelaria Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ul. Mikołowska 32,                40-066 Katowice.
6. Kryterium oceny: ciekawa interpretacja i symbolika religijna - walory artystyczne i estetyczne.
7. Warunki uczestnictwa:
*    udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie praw własności do złożonych prac w celu wykorzystania prac (na wystawach lub w publikacjach) w związku z „ROKIEM MIŁOSIERDZIA”.
*  regulamin konkursu jest dostępny na str. internetowej parafii p.w. Św. Apostołów Piotra  i Pawła                                    
     w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl       
    lub www.ak-katowice.blogspot.com                                                                                                                                                              
    Termin składania prac do dnia – 04.11.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).
8. Postanowienia końcowe:
*     prace winny być wykonane samodzielnie przez dzieci uczestniczące w Konkursie,
*    zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie, prezentowania prac na wystawach organizowanych z okazji „ ROKU MIŁOSIERDZIA”,
*    ogłoszenie wyników odbędzie się w do  dnia 15.11.2014 r. -  na str. internetowej Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz na str. internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach www.katowice.ak.org.pl. lub www.ak-katowice.blogspot.com  
*   wręczenie nagród nastąpi  w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach w dniu 19.11.2016r.       o godz. 10.00.
9. Informacje dodatkowe:
*    organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych, ewentualne zmiany będą ogłaszane na str. internetowej organizatora.
*    sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
10. Nagrody:
*  dzieci, które zostaną laureatami otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
            Przewiduje się możliwość zorganizowania wystawy nagrodzonych prac w Muzeum Archidiecezjalnym     w Katowicach o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!


XVI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI

S
Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
Celem konkursu jest:
-rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
- wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
- kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
- kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:

Na podstawie własnych doświadczeń napisz jak realizujesz swoim życiu uczynki miłosierdzia.

Regulamin konkursu

w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących kategoriach:
-                     Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-                     Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-                     Gimnazja
-                     Szkoły średnie
-można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej;
-prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
-prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
-prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
-dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny: do 21 listopada 2016 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
-rozstrzygnięcie konkursu: do 17 grudnia 2016 roku:
Termin nadsyłania prac:
-Prace finałowe należy przesłać na adres:
Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39, 40-043 Katowice
do dnia 2.XII.2016r.
Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl lub www.ak-katowice.blogspot.com


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie


IX ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ


REGULAMIN TURNIEJU
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
Termin
Sobota  5.11. 2016 r.,  godz. 10.00.
Rejestracja uczestników rozgrywek od godz. 9.45
Miejsce zawodów
Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 31 października 2016r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl lub www.ak-katowice.blogspot.com
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców  w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu 14 stycznia 2017r. (sobota) w parafii  p.w.  św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18 po Mszy św. o godz. 10.00.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.

niedziela, 18 września 2016

XII ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ DO BAZYLIKI ŚW. ANTONIEGO W RYBNIKU            W nadzwyczajnym Roku Świętym – Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski oraz  Roku Miłosierdzia członkowie i sympatycy Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej pielgrzymowali w dniu 17 września 2016 roku  do Bazyliki p.w. św. Antoniego w Rybniku. W imieniu księdza proboszcza pielgrzymów powitał wikariusz tutejszej parafii.
Bazylika rybnicka jest Kościołem Jubileuszowym z Bramą Miłosierdzia, w którym uzyskać można odpust zupełny dla siebie lub dla zmarłych, stąd nieprzypadkowe miejsce naszego pielgrzymowania.
Uroczystą Mszę Świętą w intencji wszystkich członków Akcji Katolickiej oraz wszystkich zmarłych członków naszego Stowarzyszenia odprawił oraz wygłosił homilię nasz Asystent Archidiecezjalny ks. Piotr Rożyk. Zachęcał członków Akcji Katolickiej, by czas trwającego Roku Świętego był czasem intensywnej modlitwy, odnowy duchowej, przebaczenia i otwarcia się na łaskę Bożego Miłosierdzia. Ma to być czas naszych uczynków miłosierdzia względem duszy i względem ciała wobec najbardziej potrzebujących. Kapłan prosił byśmy byli „Miłosierni jak Ojciec”,  zawsze czynili dobro i w tym nie przestawali, bo doświadczenie Miłosierdzia staje się widzialne w świetle konkretnych uczynków. Na zakończenie Mszy Św. odmówiono wspólnie modlitwy warunkujące uzyskanie odpustu. Kolejnym punktem programu było Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – Koronka do Bożego Miłosierdzia i Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Bożemu Miłosierdziu zakończyły tę część modlitewną. 
            Przedstawiciel parafii zapoznał zgromadzonych pielgrzymów z bardzo ciekawą historią rybnickiej Bazyliki oraz przybliżył zebranym postać jej Patrona św. Antoniego, który jest także  Patronem Miasta. W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę „Anioł Pański” po której pielgrzymi przeszli do sali parafialnej na poczęstunek.
Po przerwie regeneracyjnej prezes p. Jerzy Karmański prowadził zebranie DIAK. Przekazał ważniejsze informacje z życia Akcji Katolickiej oraz ogłosił tematy i terminy przeprowadzenia Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży, Konkursu Szachowego o Puchar Prezesa AK, Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych. Rozdano plakaty informujące o konkursach z prośbą o ich wyeksponowanie w szkołach i innych placówkach oświatowych. oraz Regulaminy przeprowadzania konkursów. Prezes prosił o przestrzeganie zasad i terminów zgłaszania kandydatów.
Asystent ks. Piotr Rożyk zapraszał do udziału w rekolekcjach październikowych AK  w Brennej, które poprowadzi dyrektor Ośrodka Rekolekcyjnego – ks. Marek Gwioździk. Rozdano parafialnym oddziałom AK program rekolekcji w Brennej, które odbędą się w dniach 7 –9 października 2016 r.
Prezes Jerzy Karmański poinformował, że na odsłonięciu pomnika Augusta Hlonda oraz na pogrzebie śp. Agnieszki Kocurek był obecny poczet sztandarowy AK.
Nowe dekrety dla prezesów POAK będą wręczone z okazji Święta Chrystusa Króla – Święta Akcji Katolickiej.
            O godz. 14.00 pielgrzymi zebrali się w Bazylice, by uczestniczyć w Nabożeństwie do św. Antoniego, któremu przewodniczył miejscowy kapłan. Po jego zakończeniu ks. Piotr Rożyk podziękował wszystkim pielgrzymom AK za przybycie, miejscowym kapłanom oraz członkom POAK za życzliwe przyjęcie naszej pielgrzymki i udzielił wszystkim końcowego błogosławieństwa, z którym pielgrzymi w strugach ulewnego deszczu wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów.
            Parafii św. Antoniego składamy serdeczne Bóg zapłać!


czwartek, 1 września 2016

Zaproszenie

Zapraszamy członków i sympatyków Akcji Katolickiej na XII Archidiecezjalną Pielgrzymkę Akcji Katolickiej, która odbędzie się w dniu  17 września 2016 r.. Pielgrzymować będziemy do Bazyliki p.w. św. Antoniego w Rybniku, ul. Mikołowska 4. W ogłoszonym przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia pragniemy zawierzyć członków Akcji Katolickiej, księży Asystentów Miłosierdziu Bożemu w Bazylice p.w. św. Antoniego w Rybniku, która stanowi jedną z Bram Miłosierdzia w naszej archidiecezji. Chcemy także prosić św. Antoniego o potrzebne każdemu z nas łaski.
Poniżej przedstawiamy program pielgrzymki.

PROGRAM
XII Pielgrzymki Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej do Bazyliki p.w. św. Antoniego w Rybniku w dniu 17.09.2016rpod hasłem: „Bądźcie miłosierni…”
                                                                                                 
10.00.   Powitanie pielgrzymów.
            10.10.   Msza św. z homilią            
            11.15.   Historia Bazyliki p.w. św. Antoniego w Rybniku.
            12.00.   Anioł Pański.
            12.10.   Poczęstunek.
            12.40.  „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”(Ł 6,36) – ks. Piotr Rożyk–   
                         Archidiecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej.             
            13.00   Informacje z życia Akcji Katolickiej.
·         Wystąpienie prezesa AKAK.
·         Ogłoszenie  tematów i terminów przeprowadzenia:
ü  XVI Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego dla dzieci i młodzieży,
ü  IX Turnieju Szachowego o Puchar Prezesa Akcji Katolickiej,                                   
ü  II Konkursu Plastycznego dla dzieci przedszkolnych.                                       Rozdanie plakatów.
·         Sprawy różne.
            14.00.   Nabożeństwo do św. Antoniego. Błogosławieństwo sakramentalne. Zakończenie
                         pielgrzymki.

Archidiecezjalny Asystent Kościelny     ks. Piotr Rożyk   
Prezes Zarządu                                     Jerzy Karmański