czwartek, 14 listopada 2019

Spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej w Tychach u Świętej Rodziny – 9 listopada 2019 r.Jesienne spotkanie formacyjne członków Rady DIAK odbyło się w tyskiej Parafii p.w. Świętej Rodziny, w której posługę proboszcza sprawuje ks. Adam Pukocz, a prezesem Parafialnego Oddziału AK jest pani Jolanta Moszyńska. Przybyli na spotkanie prezesi POAK-ów z terenu Archidiecezji Katowickiej zostali powitani przez ks. Proboszcza oraz naszego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego. Spotkanie rozpoczęto uroczystą Eucharystią sprawowaną przez obydwu księży w intencji żyjących i zmarłych członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Homilię wygłosił miejscowy proboszcz ks. Adam Pukocz. W nawiązaniu do fragmentu czytanej Ewangelii /J 2,13 – 22/ stwierdził, że przeżywamy dziś piękne święto – rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie, która jest ważniejsza niż Bazylika św. Piotra, bo jest pierwszym kościołem katedralnym papieża. Bazylika św. Jana na Lateranie odegrała doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa i jest uważana za Matkę wszystkich kościołów świata. To pierwszy na świecie kościół katolicki zbudowany Bogu. Kościół katolicki obchodząc tę rocznicę, chce wyrazić dziś swoją wdzięczność za wszystkie wzniesione świątynie. Tu kapłan podzielił się refleksją na temat świątyń, bazylik oglądanych w Rzymie podczas swojego ostatniego pobytu. Ileż wieloletniego wysiłku człowieka potrzeba było dla zbudowania tak okazałych świątyń…, jak mocne muszą być ich fundamenty, by te budowle trwały przez wieki ... Kapłan nawiązał do słów św. Pawła z I Listu do Koryntian, w którym jest mowa o tym, że przez Chrzest sami stajemy się świątynią Boga, której jedynym fundamentem jest Jezus Chrystus, a nie nasza wiedza czy talenty.  – Czy ten fundament nasz jest zawsze mocny? Bywa różnie, ale Akcja Katolicka, uważa kapłan,  jest mocnym fundamentem Kościoła, poprzez swoje zaangażowanie i trwanie w niezachwianej wierze. Dziś dla Kościoła bardzo ważne jest świadectwo świeckich. Nie wolno w tym działaniu zniechęcać się tym, że młodzi ludzie nie wstępują do Stowarzyszenia, a starsi odchodzą do Pana, bo nie ważna jest ilość członków AK, a ich jakość. W czasie naszych spotkań formacyjnych czerpiemy siłę z Eucharystii i napełniamy się na nowo Słowem Bożym.  Jeśli będziemy trzymać się Jezusa, to nawet w chwilach najtrudniejszych wytrwamy. Jako przykład, opowiedział o swoim spotkaniu w Rzymie z ks. Krzysztofem Kozłowskim pracującym na misjach, który przeżył trzęsienie ziemi, w czasie którego piękne budowle świątyń rozpadły się, lecz duch i wiara jego parafian nie uległy rozpadowi. Oni nadal trwają i modlą się w innym ocalałym kościele. Kończąc homilię życzył zebranym, by na tym spotkaniu umocnili swoją miłość do Jezusa.

Uroczystą oprawę mszy św. przygotował miejscowy POAK. Po błogosławieństwie odmówiono dziesiątkę Różańca świętego, a następnie ks. Proboszcz zapoznał zebranych z historią kościoła i parafii, która powstała z inicjatywy Arcybiskupa Damiana Zimonia. Polecił on, by w dużych aglomeracjach powstawały ośrodki dla seniorów. Tychy były dużym ośrodkiem repatriantów z Kresów Wschodnich, którzy stanowili sporą część parafian i to z myślą o nich przy parafii powstało Oratorium Seniora p.w. Świętej Rodziny i ochronka dla dzieci. Jest tu prowadzona szeroko rozumiana profilaktyka dla dzieci i seniorów. Utrzymanie Oratorium, etaty pracowników finansuje Miasto, a parafia troszczy się o obiekty, remonty.               Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do budynku Oratorium na poczęstunek. Asystent Archidiecezjalny ks. Krzysztof Brachmański poinformował, że uczestniczył w rekolekcjach krajowych dla Asystentów AK w Poznaniu i przy okazji odwiedził seminarium Ojców Oblatów w Obrze, w którym spotkał kilku tyszan przygotowujących się do kapłaństwa oraz o tym, że mile wspomina pracę katechety w Liceum Ogólnokształcącym im. Kruczkowskiego w Tychach. Wyraził swoją radość z tego, że może tu razem z nami cieszyć się doświadczeniem wiary. Przypomniał, że szczególnie teraz w okresie zadusznym jest czas na to, by w modlitwie pamiętać o zmarłych członkach AK, którzy tworzyli struktury organizacji. Prezes POAK pani Jolanta Moszyńska dokonała prezentacji swojego oddziału, podkreślając zgodną współpracę Stowarzyszenia z czterema już kolejnymi proboszczami parafii. Przedstawiła podejmowane działania na rzecz parafii, akcje we współpracy z KSM oraz sposób prowadzenia formacji w oparciu o materiały formacyjne na dany rok duszpasterski.  


                                                                                                                       

   W godzinie południowej odmówiono wspólnie modlitwę Anioł Pański, po czym rozpoczęła się robocza część spotkania. Prezes Jerzy Karmański poinformował o projekcie Statutu AK Archidiecezji Katowickiej, który pod względem prawnym sprawdzą prawnicy będący członkami AK. Po uchwaleniu Statutu trzeba będzie opracować nowe Regulaminy: Rady DIAK, Zarządu DIAK oraz Komisji Rewizyjnej. Prezes poprosił o podanie ostatecznej liczby członków w POAK-ach, by uaktualnić stan członków AK w Archidiecezji Katowickiej. Poinformował o rekolekcjach krajowych dla członków zarządów DIAK / dla Archidiecezji Katowickiej 13-15 marzec 2020r. w Częstochowie/ oraz poprosił o zakup nowych materiałów formacyjnych na 2020 rok i nowego Statutu AK w Polsce. Skarbnik Aleksandra Duda przypomniała, że niektóre POAK-i  zalegają jeszcze ze składkami. Pan Bernard Bańczyk podziękował pani Bibiannie Lamik z Imielina za wzorową organizację finału Turnieju Szachowego. Ta część spotkania zakończyła się zaproszeniem wszystkich członków do Katedry  Chrystusa Króla w święto Akcji Katolickiej.
Po krótkiej przerwie uczestnicy spotkania powrócili do kościoła, by wysłuchać krótkiej nauki formacyjnej naszego Asystenta ks. Krzysztofa, która jak zaznaczył, jest wprowadzeniem w tematykę formacyjną nowego roku duszpasterskiego, który będzie poświęcony Eucharystii. Jan Paweł II, w każdy Wielki Czwartek  pisał list do kapłanów. Podkreślał znaczenie relacji między Eucharystią a kapłaństwem. Wzywał osoby duchowne i wiernych świeckich do takiego zaangażowania, aby uczynić Eucharystię źródłem życia wszystkich wspólnot, w tym także Akcji Katolickiej. Oto niektóre określenia Eucharystii i wskazówki, które użył kapłan, podając ich źródła: Trzeba  otworzyć się na Eucharystię jako tajemnicę. Trwanie przy Eucharystii jest częścią naszego życia w Kościele, Ona staje się fundamentem życia chrześcijańskiego / Papież Benedykt XVI /; Eucharystia jest sercem Kościoła /Papież Franciszek / - to żywa relacja z Bogiem. Taka jest nasza religijność, jaki jest nasz udział w Eucharystii. Papież Franciszek zachęca do formacji  możliwej tylko z udziałem Ducha Świętego.  Eucharystia powinna stać się centrum naszego życia. Kościół żyje dzięki Eucharystii – to istota tajemnicy Kościoła, to źródło i szczyt życia chrześcijańskiego. Im żywsza wiara, tym głębsze uczestnictwo w życiu Kościoła. Eucharystia jest sakramentem miłości i bez miłości czynionej na zewnątrz, nie można właściwie przeżywać Eucharystii. Eucharystia musi mieć przełożenie na życie codzienne, na to jakimi ludźmi jesteśmy. Jakie uczestnictwo w Eucharystii, taki człowiek. Jest to wielka tajemnica naszej wiary!                                                Zwieńczeniem naszego spotkania formacyjnego było nabożeństwo eucharystyczne, które poprowadził ks. Krzysztof. Rozważania zmuszały do refleksji nad tajemnicą obecności Boga ukrytego w  Najświętszym Sakramencie i czy my, członkowie AK rzeczywiście realizujemy swoje powołanie do świętości. Chwila ciszy adoracyjnej sprzyjała słuchaniu Boga. Końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło spotkanie formacyjne członków Rady DIAK w Tychach.                                 Bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi Adamowi Pukoczowi za gościnę i życzliwe przyjęcie Akcji Katolickiej w swojej parafii, za wspólną modlitwę i towarzyszenie nam podczas pobytu u Świętej Rodziny. Dziękujemy  ks. Krzysztofowi za troskę o naszą formację , a członkom POAK za przygotowanie spotkania i okazywaną nam serdeczność.  Wszystkim uczestnikom spotkania – Bóg zapłać!  

Maria Rączka – Zarząd DIAK