wtorek, 11 września 2018

XI ARCHIDIECEZJALNY TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZESA AKCJI KATOLICKIEJ1
Organizator
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej                                                   
2
Cel turnieju
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach archidiecezji katowickiej
Rywalizacja sportowa pomiędzy parafiami.
3
Termin
Sobota  27.10. 2018 r.,  godz. 10.00.
Rejestracja uczestników rozgrywek od godz. 9.45
4
Miejsce zawodów
Sala w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89.
5
Warunki uczestnictwa
a) Na etapie archidiecezjalnym w Turnieju, z każdej parafii, może brać udział jeden zawodnik
    zwycięzca każdej z kategorii: dzieci, młodzież oraz open.     
b) Zgłoszenia uczestników rozgrywek finałowych do dnia 19 października 2018r,             
    telefonicznie –  nr tel.  507 137 691; e-mail: jerzykarmanski@interia.pl
    W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię, wiek zawodnika, miejscowość, parafię.
c) Przybycie na miejsce zawodów i potwierdzenie zgłoszenia od godz. 9.45                            
a)                      w dniu  rozgrywek. Posiadanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej.
d) Za przeprowadzenie eliminacji na poziomie parafii odpowiedzialni są prezesi POAK.
e) Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.ak-katowice.blogspot.com
6
System rozgrywek i tempo gry
Zasady gry zostaną podane w dniu przeprowadzania rozgrywek finałowych, po ustaleniu  liczby uczestników.
7
Nagrody
Puchar prezesa Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej dla zwycięzców                           w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone będzie również II i III miejsce w każdej z kategorii.
Uroczyste wręczenie pucharów nastąpi w dniu rozgrywek tj. 27 października 2018r. (sobota) w parafii p.w. Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie.
8.
Postanowienia końcowe
W Turnieju obowiązują przepisy Kodeksu szachowego PZSzach.
Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest prezes POAK delegujący swoich reprezentantów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość zmian w regulaminie.


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Turnieju!

III KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN III KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:                                                   „Kto Ty jesteś – Polak mały...."

1. Organizator:  Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych                  w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice i Parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
2. Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła  w Katowicach,                   ul. Mikołowska 32, 40-066 Katowice.
3. Cel konkursu: podniesienie wiedzy dzieci o obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także zapoznanie dzieci z różnymi formami i podstawowymi technikami plastycznymi.
4. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Archidiecezji Katowickiej.
5. Warunki przyjęcia prac plastycznych
*    Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie plastycznej opracowania pt. „Moja
     Ojczyzna”.
      Format pracy plastycznej:
*    kategoria prac indywidualnych – rozmiar A4.
*   kategoria prac zbiorowych  - rozmiar A2.
Maksymalna ilość prac z danego przedszkola:
indywidualnych – 3 oraz zbiorowych -  2;  lub indywidualnych 5).
*    dla obu kategorii prac – dowolna płaska technika plastyczna (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe,  wycinanki).
*    prace na odwrocie muszą być zaopatrzone w fiszki, które mają zawierać:
 nr i adres przedszkola, nr telefonu,  nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka, grupa oraz nazwisko opiekuna.
*    każde przedszkole przedstawia listę dzieci uczestniczących w konkursie – z załączoną zgodą rodziców na nieodpłatne publikowanie prac (na wystawach, folderach, kalendarzach, itp.).
*     miejsce składania prac: Kancelaria Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ul. Mikołowska 32,                40-066 Katowice.
6. Kryterium oceny: ciekawa interpretacja i symbolika - walory artystyczne i estetyczne.
7. Warunki uczestnictwa:
*    udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie praw własności do złożonych prac w celu wykorzystania prac (na wystawach lub w publikacjach) w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
*  regulamin konkursu jest dostępny na str. internetowej parafii p.w. św. Apostołów Piotra  i Pawła                                    
     w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl       
    lub www.ak-katowice.blogspot.com                                                                                                                                                             
    Termin składania prac do dnia – 15.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
8. Postanowienia końcowe:
*     prace winny być wykonane samodzielnie przez dzieci uczestniczące w Konkursie,
*    zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie, prezentowania prac na wystawach organizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
*    ogłoszenie wyników odbędzie się w do  dnia 30.10.2018 r. -  na str. internetowej Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz na str. internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach www.katowice.ak.org.pl. lub www.ak-katowice.blogspot.com  
*   wręczenie nagród nastąpi  w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach w dniu 10.11.2018r.       o godz. 10.00.
9. Informacje dodatkowe:
*    organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych, ewentualne zmiany będą ogłaszane na str. internetowej organizatora.
*    sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
10. Nagrody:
*  dzieci, które zostaną laureatami otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
            Przewiduje się możliwość zorganizowania wystawy nagrodzonych prac w Muzeum Archidiecezjalnym     w Katowicach o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii Św. Apostołów Piotra         i Pawła w Katowicach.


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

XVIII ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKI


          Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XVIII edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.
       Celem konkursu jest:
·        Rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
·         Wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
·        Kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>   Kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.
Temat prac konkursowych:
·           Za co kocham moją ojczyznę?.


Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
>   W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących  
      kategoriach:
·        Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
·        Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
·        Szkoły podstawowe klasy VII, VIII, Gimnazja kl. III
·        Szkoły średnie
>   Można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół lub parafii, w każdej grupie wiekowej;
·        Prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię    i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK, szkoły lub parafii;
·        Prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania;
·        Prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
>   Dopuszczalne są wszelkie formy literackie,
·         Prace nie spełniające powyższych wymagań nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
Terminy poszczególnych etapów:
·         Etap szkolny: do 23 listopada 2018 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
·                     Rozstrzygnięcie Konkursu: do 18 grudnia 2018 roku:
Termin nadsyłania prac:
·         Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,                    ul. Jordana 39, 40-043 Katowice do dnia 3 grudnia 2018r.
·         Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład Komisji, oceniającej:
>   W skład Komisji oceniającej prace wchodzą nauczyciele – poloniści i katecheci.
Nagrody:
·        Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
·        Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
·        Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
              Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się w dniu 12 stycznia 2019 roku w kościele p.w. św. Barbary w  Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18, po Mszy św. o godz. 10.00.
        Uwagi końcowe:
·        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
·        Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl; www.ak-katowice.blogspot.com


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!

środa, 5 września 2018

Spotkanie Rady DIAK               Serdecznie zapraszamy na spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które odbędzie się w dniu 8 września 2018r w salce katechetycznej przy parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach-Osiedlu, ul. Lompy 18.

Program spotkania

Godz. 10.00   Msza św. z homilią,
Godz. 10.45   Dziesiątka Różańca św.
Godz. 11.00   Poczęstunek,
Godz. 11.30   Wykład formacyjny,
Godz. 12.00   Anioł Pański.
Godz. 12.05   Sprawy organizacyjne:
·        Ogłoszenie tematów i terminów do konkursów XIV Literackiego               i III Plastycznego oraz XI Turnieju Szachowego,
·        Rekolekcje w Brennej,
·        Pielgrzymka do Katedry w Katowicach 17 listopada 2018 – 20-lecie odrodzenia struktur Akcji Katolickiej w Archidiecezji Katowickiej w dniu 17 listopada 2018,
·        Dekret ogólny w sprawie ochrony danych osób fizycznych przyjęty przez KEP w dniu 13 marca 2018r.
·        Aktualności UTW,
·        Obchody 25-lecia KSM,
·        Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej,
·        Informacja skarbnika DIAK – materiały formacyjne, składki członkowskie,
·        Sprawy różne,  
Godz. 13.00    Zakończenie spotkania. Modlitwa i błogosławieństwo,

Archidiecezjalny Asystent Kościelny                                                  Prezes DIAK
        Ks. Piotr Rożyk                                                                    Jerzy Karmański