wtorek, 11 września 2018

III KONKURS PLASTYCZNYREGULAMIN III KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Z ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ:                                                   „Kto Ty jesteś – Polak mały...."

1. Organizator:  Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych                  w Katowicach, Urzędem Miasta Katowice i Parafią św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
2. Miejsce przeprowadzenia finału konkursu: Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła  w Katowicach,                   ul. Mikołowska 32, 40-066 Katowice.
3. Cel konkursu: podniesienie wiedzy dzieci o obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, a także zapoznanie dzieci z różnymi formami i podstawowymi technikami plastycznymi.
4. Uczestnicy: dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Archidiecezji Katowickiej.
5. Warunki przyjęcia prac plastycznych
*    Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie w dowolnej formie plastycznej opracowania pt. „Moja
     Ojczyzna”.
      Format pracy plastycznej:
*    kategoria prac indywidualnych – rozmiar A4.
*   kategoria prac zbiorowych  - rozmiar A2.
Maksymalna ilość prac z danego przedszkola:
indywidualnych – 3 oraz zbiorowych -  2;  lub indywidualnych 5).
*    dla obu kategorii prac – dowolna płaska technika plastyczna (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe,  wycinanki).
*    prace na odwrocie muszą być zaopatrzone w fiszki, które mają zawierać:
 nr i adres przedszkola, nr telefonu,  nazwisko i imię dziecka, wiek dziecka, grupa oraz nazwisko opiekuna.
*    każde przedszkole przedstawia listę dzieci uczestniczących w konkursie – z załączoną zgodą rodziców na nieodpłatne publikowanie prac (na wystawach, folderach, kalendarzach, itp.).
*     miejsce składania prac: Kancelaria Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ul. Mikołowska 32,                40-066 Katowice.
6. Kryterium oceny: ciekawa interpretacja i symbolika - walory artystyczne i estetyczne.
7. Warunki uczestnictwa:
*    udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie praw własności do złożonych prac w celu wykorzystania prac (na wystawach lub w publikacjach) w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
*  regulamin konkursu jest dostępny na str. internetowej parafii p.w. św. Apostołów Piotra  i Pawła                                    
     w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej www.katowice.ak.org.pl       
    lub www.ak-katowice.blogspot.com                                                                                                                                                             
    Termin składania prac do dnia – 15.10.2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
8. Postanowienia końcowe:
*     prace winny być wykonane samodzielnie przez dzieci uczestniczące w Konkursie,
*    zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw własności do złożonych prac w celu: druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie, prezentowania prac na wystawach organizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
*    ogłoszenie wyników odbędzie się w do  dnia 30.10.2018 r. -  na str. internetowej Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach www.piotripawel.wiara.pl oraz na str. internetowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Katowicach www.katowice.ak.org.pl. lub www.ak-katowice.blogspot.com  
*   wręczenie nagród nastąpi  w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach w dniu 10.11.2018r.       o godz. 10.00.
9. Informacje dodatkowe:
*    organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych, ewentualne zmiany będą ogłaszane na str. internetowej organizatora.
*    sytuacje nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
10. Nagrody:
*  dzieci, które zostaną laureatami otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia,
Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
            Przewiduje się możliwość zorganizowania wystawy nagrodzonych prac w Muzeum Archidiecezjalnym     w Katowicach o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Parafii Św. Apostołów Piotra         i Pawła w Katowicach.


Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!