poniedziałek, 19 listopada 2018

XIV PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ DO ARCHIKATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH
Akcja Katolicka Archidiecezji Katowickiej pielgrzymując w dniu 17 listopada 2018 r. do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach – „matki” wszystkich kościołów na Górnym Śląsku, świętowała 20-lecie odrodzenia struktur swojego stowarzyszenia.                                                                                    W oczekiwaniu na przybycie Arcybiskupa Wiktora Skworca, licznie przybyłych księży - byłych archidiecezjalnych asystentów AK: ks. prof. Arkadiusza Wuwera, ks. prałata Stanisława Nogę, ks. dr Piotra Szołtysika, obecnego asystenta ks. Piotra Rożyka, księży asystentów parafialnych oddziałów, oraz  członków i sympatyków Akcji Katolickiej powitał prezes Diecezjalnego Instytutu AK w Katowicach, pan Jerzy Karmański. W swoim wystąpieniu przypomniał, że Akcja Katolicka odnowiła się 20 lat temu  po upadku komunizmu w Polsce na wyraźne życzenie św. Jana Pawła II, wypowiedziane do biskupów polskich w 1993r. Dekret erygujący Akcję Katolicką podpisał 2 maja 1996 r. Prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. Następstwem podjętych działań były wybory statutowych władz krajowych stowarzyszenia przeprowadzone w Częstochowie w dniach 20-21 listopada 1998 roku. Delegaci wybrali dziewięcioosobowy zarząd oraz trzech kandydatów na prezesa stowarzyszenia. Kard. Józef Glemp desygnował do tej funkcji Halinę Szydełko  z diecezji rzeszowskiej, która była pierwszym Prezesem Krajowego Instytutu odnowionych struktur AK. W dniach 23-25 listopada 2001 r. w Poznaniu odbył się I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej pod hasłem „Chrystus nadzieją przyszłości”. Akcja Katolicka – to modlitwa, formacja i działanie. Prezes podziękował członkom AK za taką postawę w ciągu minionych 20-lat, za zaangażowanie w dzieło Nowej Ewangelizacji, za odważne bycie świadkiem Chrystusa w swoich środowiskach oraz za wszelkie podejmowane działania. Podziękował  wszystkim za przybycie do naszego śląskiego Wieczernika na wspólne świętowanie.
 Głównym punktem  obchodów była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, sprawowana w krypcie katowickiej katedry. Arcybiskup wygłosił również homilię. Rozpoczynając ją, skierował do zgromadzonych pytanie końcowe czytanego fragmentu Ewangelii: „– Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” / Łk. 18, 1-8 /.  Pozytywna odpowiedź na to pytanie zależy od każdego z nas, od tego, czy potrafimy naszą wiarę przekazać następnym pokoleniom. Środowiskami przekazu wiary są przede wszystkim rodziny i wspólnoty parafialne. Arcybiskup stwierdził, że misja rozpoczęta w Wieczerniku musi być kontynuowana z mocy Ducha św. przy współpracy z duchowieństwem i hierarchią Kościoła. Przypomniał adhortację papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”, w której papież przypomina, że podstawą działania Kościoła musi być najpierw troska o osobistą świętość, a potem aktywne działanie przemieniające Kościół we wspólnotę, w której każdy znajdzie swe miejsce, swoje prawa i obowiązki. Arcybiskup zwrócił się do członków AK, by angażowali się w realizację programów duszpasterskich, by AK uważała program duszpasterski Kościoła za swój program i realizując go wg kalendarza liturgicznego przeżywała tajemnice wiary i głosiła Chrystusa Zmartwychwstałego. Swoją homilię Arcybiskup zakończył wskazaniem, by członkowie AK działali z mocy Ducha Świętego, który sprawia, że stajemy się wspólnotą i prowadzi nas, by wspólnie pracować dla Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.  Oprawę uroczystej Eucharystii przygotowali członkowie AK. W modlitwie wiernych wspomniano śp. ks. Romana Kempnego – pierwszego asystenta reaktywowanej AK Archidiecezji Katowickiej, oraz wszystkich zmarłych członków Stowarzyszenia. Przed błogosławieństwem końcowym, Arcybiskup zaprosił członków AK do Katedry Chrystusa Króla za tydzień, na obchody patronalnego święta AK.   Po błogosławieństwie odśpiewano hymn Akcji Katolickiej w Polsce -  „My chcemy Boga”, a następnie uczestnicy uroczystości przeszli do auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Jubileuszu 20-lecia AK.
W godzinie południowej, Archidiecezjalny Asystent AK Archidiecezji Katowickiej,  ks. Piotr Rożyk  poprowadził modlitwę „Anioł Pański”, a po niej miało miejsce jego krótkie wystąpienie. Mówił o roli asystenta kościelnego w strukturach AK i jego zadaniach. Przywołał postać pierwszego archidiecezjalnego asystenta odnowionej AK Archidiecezji Katowickiej, śp. ks. Romana Kempnego, który swą funkcję sprawował od 29 czerwca 1995 r. do 21 listopada 1999 r., zmarł nagle 2 marca 2002 roku. Z życzliwością i wdzięcznością wymienił swoich poprzedników pełniących tę posługę dla AK: ks. prof. Arkadiusza Wuwera, ks. prałata Stanisława Nogę, ks. dr Piotra Szołtysika, których misję stara się godnie kontynuować. Podziękował prezesowi, panu Jerzemu Karmańskiemu oraz całemu Zarządowi DIAK za zgodną współpracę i dotychczasowe działania. Stwierdził, że są to świeccy, którzy czują Kościół i są w nim aktywni, więc wspólnie podejmiemy kolejne wyzwania. Nadzieją na odmłodzenie szeregów AK jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Katowickiej. Kapłan przedstawił zebranym nowego asystenta kościelnego KSM i poprosił obecnego na uroczystości prezesa diecezjalnego zarządu KSM, pana Łukasza Fenisza o przedstawienie działalności Stowarzyszenia. Prezes KSM wspomniał, że w roku reaktywacji struktur KSM ukazała się książka św. Jana Pawła II „Przekroczyć próg nadziei”, która jest dla ludzi młodych najlepszą wskazówką, by patrzyli zawsze na Chrystusa jako jedyną drogę   i  stawiali czoła próbom, jakie niosą ze sobą czasy obecne. Gratulując AK obchodzonego Jubileuszu 20-lecia, podziękował jednocześnie za dotychczasową współpracę i popieranie akcji prowadzonych przez KSM. Poprosił o włączenie się do ogólnopolskiej inicjatywy „Polak z sercem”. Zakończył swoje wystąpienie życząc, by aktywność AK była zawsze  przejawem Bożego działania. Prezes DIAK pan Jerzy Karmański podziękował za słowa uznania i życzenia dla AK i zaprosił KSM do udziału w propozycjach naszego Stowarzyszenia.   

                                                                                                                      
Prezes DIAK  poprosił ks. prof. Uniwersytetu Śl. Arkadiusza Wuwera o wygłoszenie wykładu formacyjnego – „Moralny obowiązek zaangażowania społecznego – perspektywa Akcji Katolickiej”. Rozpoczynając wykład, kapłan  nawiązał do wygłoszonej przez Arcybiskupa Wiktora Skworca homilii i postawił nie jedno, lecz dwa pytania: - Czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę…? i  - Czy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie ludzi na ziemi? Kapłan poruszył problem odczytywania znaków czasu. Dzisiaj człowiek będzie chciał się zrobić częścią świata wirtualnego, bo coraz bardziej przypomina rzecz – homo deus – człowiek boski. Kapłan zauważa, że rasa ludzka jest podzielona na dwa podgatunki: - ci, którzy mogą stworzyć boską grupę ludzi, nieśmiertelnych, bo ich na to stać;  - ci, których nie stać, zaliczający się do reszty śmiertelnych. To jest zagrożenie dla świata i stąd pytanie, czy jeszcze będą ludzie. Patrząc na minione 20 lat i stając przed tym, co będzie, jedyną siłą jest nie „homo deus”, ale „Deus Homo” – Bóg Człowiek! Akcja Katolicka powołana jest do tego, by reagować na wezwania współczesności w duchu Ewangelii. Kapłan przypomniał obchodzone w 2008 roku 10-lecie AK, gdy trwało ulepszanie struktur i formowanie sumień, a 20-lecie obchodzimy w roku mocy Ducha Świętego i Jego mocą musimy umieć odczytywać znaki czasu, bo w tym czasie Bóg do nas przemawia. Tu w nawiązaniu do nauczania św. Jana Pawła II, odesłał zebranych do Jego katechezy z dnia 28.09.1998 r. – „Duch Święty, a znaki czasu”. Kończąc swój wykład, kapłan podarował Akcji Katolickiej  na jej 20-lecie trzy myśli: 1. przezwyciężyć w samym sobie szatańską pokusę posługiwania się narzędziami tego świata, by być skutecznym, atrakcyjnym i efektywnym; 2. uwolnić się od jakichkolwiek światowych roszczeń, by rozeznać znaki czasu, najpierw modlitwa i kontemplacja, a potem działanie (…pokaż co zrobiłeś, a powiem ci jaka jest twoja wiara); 3.pamiętać zawsze, że Królestwo Boże przyjdzie w najbardziej właściwym momencie, więc nie szukajmy dla siebie chwały, lecz to co robimy, róbmy dla Chwały Jezusa Chrystusa. Słuchacze gromkimi brawami podziękowali za pełen głębokich treści wykład.                                                                                                                               Z kolei zabrał głos prezes DIAK pan Jerzy Karmański, przypominając historię katolicyzmu społecznego na Górnym Śląsku, który miał swoją śląską specyfikę i angażował się w narastające kwestie społeczne. Budowanie pierwszych struktur AK rozpoczął administrator ks. August Hlond. który powołał Ligę Katolicką, a kolejnym etapem tworzenia AK, było utworzenie Misji Wewnętrznej w 1938 r. Do formowania Akcji Katolickiej w kształcie, jaki  przewidywał statut ogólnopolski przystąpił biskup Stanisław Adamski, który 12 stycznia 1934 roku powołał Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej. Katolickie stowarzyszenia, organizacje społeczne i kulturalne działały do wybuchu wojny, na czas wojny ich działalność została zawieszona, a po wojnie władze komunistyczne rozwiązały je i zakazały działalności wszystkich organizacji katolickich, w tym również AK. Dopiero po upadku komunizmu, 20 lat temu, Akcja Katolicka na Śląsku reaktywowała swoje struktury i w naszej Archidiecezji Katowickiej reaktywował je Arcybiskup Damian Zimoń, powierzając misję asystenta kościelnego AK ks. Romanowi Kempnemu. Pierwszym prezesem DIAK Archidiecezji Katowickiej został wybrany pan Jan Pęciak z Pszczyny. Prezes poinformował, że obecnie liczba oddziałów parafialnych AK zmalała o połowę w porównaniu z okresem wcześniejszym. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w ścisłej integracji z hierarchią Kościoła. Naszym ważnym zadaniem jest udzielanie wsparcia kapłanom, obrona autorytetu Kościoła oraz modlitwa o nowe powołania kapłańskie.
Najbardziej zasłużonym wieloletnim członkom Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej zostały wręczone Medale za dzieło Ewangelizacji oraz Dyplomy - Zasłużony dla Akcji Katolickiej.  W zastępstwie Arcybiskupa wręczał je ks. prof. Arkadiusz Wuwer. Gratulując zasłużonym członkom tego wyróżnienia, prezes Jerzy Karmański wymienił ważniejsze działania, inicjatywy realizowane przez DIAK i zachęcał do dalszej aktywności.
Końcowym akcentem Jubileuszu 20-lecia AK, było nabożeństwo różańcowe, w trakcie którego odnowiono Akt zawierzenia Akcji Katolickiej św. Janowi Pawłowi II. Błogosławieństwo sakramentalne zakończyło uroczystość jubileuszową AK.