środa, 17 kwietnia 2019

Spotkanie Rady DIAK Archidiecezji Katowickiej w Bieruniu Starym, w dniu 13 kwietnia 2019 r.

W przededniu Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia w Kościele Katolickim, członkowie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej przybyli na spotkanie formacyjne do Bierunia Starego - Parafii p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła. Spotkanie rozpoczęto od Eucharystii sprawowanej              w zabytkowym XVII–wiecznym Sanktuarium św. Walentego, powszechnie zwanym przez miejscowych parafian „Walencinkiem”. Była to jednocześnie, odprawiana w każdą sobotę o godzinie 10.00,  msza święta dla czcicieli św. Walentego, uznawanego za patrona zakochanych, opętanych, cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe. 


Mszę świętą koncelebrowaną sprawował miejscowy wikariusz oraz Archidiecezjalny Asystent  Akcji Katolickiej, ks. Krzysztof Brachmański, a uroczystą oprawę mszy św. przygotował Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.  Homilię wygłosił miejscowy kapłan. Nawiązując do fragmentu czytanej Ewangelii /J11, 45-50/,  zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by chcieli być zawsze, a szczególnie teraz w okresie wielkopostnym, świadkami Jezusa w swoich środowiskach. By inni patrząc na nasze życie pełne szacunku i miłosierdzia dla bliźnich, uwierzyli, że Bóg jest i  podążali za nami. Przykładem swego życia mamy innych przyprowadzać do Chrystusa, bo taka jest nasza misja. 
 
              Po zakończeniu mszy św. odbyło się nabożeństwo do św. Walentego o rozeznanie życiowego powołania przez młodzież oraz za przygotowujących się do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego. Litania do św. Walentego oraz  modlitwy błagalne o jego wstawiennictwo były przeplatane specjalnie ułożonymi pieśniami ku czci Świętego. W godzinie południowej odmówiono modlitwę „Anioł Pański”.  
             Po tym nabożeństwie, udaliśmy się do pobliskiego kościoła parafialnego pw. Bartłomieja Apostoła, do którego należy Sanktuarium św. Walentego. Tutaj w salce katechetycznej, gospodarz parafii, ks. proboszcz Janusz Kwapiszewski powitał zgromadzonych  wraz z ks. Asystentem Krzysztofem Brachmańskim oraz Prezesem DIAK – Jerzym Karmańskim.  Po ciepłym poczęstunku, prezes miejscowego POAK – pani Anna Tomala dokonała krótkiej prezentacji działań AK na terenie parafii, wśród których wymieniła: - prowadzenie punktu zbiórki i wydawania odzieży potrzebującym; organizowanie charytatywnego balu św. Walentego; balu Wszystkich Świętych dla dzieci; organizowanie wycieczko-pielgrzymek (teraz Dębowiec – Dukla); wyjazd do kina w Oświęcimiu na film ”Miłość i Miłosierdzie”; udział AK w adoracjach i nabożeństwach różańcowych.  Prezes Jerzy Karmański pogratulował takich działań, potwierdzając bardzo dobrą działalność miejscowego POAK.   Następnie odbyło się posiedzenie Rady DIAK, któremu przewodniczył pan Mariusz Tracz. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przewodniczący poprosił Archidiecezjalnego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego o zabranie głosu. Rozpoczynając swoje wystąpienie ks. Krzysztof powiedział, że chce się podzielić z członkami AK kilkoma myślami. Nawiązał do ostatniego zdania z Księgi Ezechiela Starego Testamentu: „Ludy zaś pogańskie poznają, że Ja jestem Pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze». / Ez 37,28 / oraz do przesłania z dzisiejszej Ewangelii. Kapłan stwierdził, że dzieło, jakim jest Akcja Katolicka rozpoczęło się 25 lat temu. Jednym z celów, dla których zostało powołane to Stowarzyszenie jest głoszenie Ewangelii i rozbudzanie w sercach osób świeckich świadomości, że oni też są odpowiedzialni za Kościół Katolicki. Postawił pytanie: - Czy ten cel został osiągnięty? Zaraz po nim wyraził tezę, wg niego potwierdzoną i sprawdzoną: - Tak, zadania zostały osiągnięte. Dowodem na to może być nawet to dzisiejsze spotkanie i jeszcze wiele innych, bo członkowie AK świadomie poświęcają swój czas wolny, by pogłębiać formację, bo czują się odpowiedzialni za swój Kościół. Świeccy tworzą piękną symbiozę z Kościołem Katolickim i za to, Bogu niech będą dzięki – powiedział Asystent. Zapytał:  – Czy na tym poprzestać? Dał na to pytanie odpowiedź: – Nie, bo przestrzeni działania AK nie można zamknąć. Kapłan podzielił się również osobistym doświadczeniem sprzed kilku miesięcy, gdy obejmował funkcję Asystenta Kościelnego AK i swoimi wrażeniami po pierwszych kontaktach z członkami AK w czasie zebrań Rady, czy też na rekolekcjach w Brennej. Mając na względzie średnią wieku naszych członków, przyznał, że jego pierwszą myślą było: „ że im się chce…”. To swoje doświadczenie zestawia bowiem z kontaktami z młodzieżą i stwierdza, że młodym powinno się bardziej chcieć i to oni powinni być bardziej nastawieni na działanie. Niestety, współcześni młodzi są miedzy nami, ale takimi nie są. Nadzieja jest tylko w Nowej Ewangelizacji. W ciągu minionych 25 lat, ludzie tworzący Kościół przeszli stopniową ewolucję. Procesów ewolucyjnych nie zanegujemy, bo to 25 lat rozwoju Kościoła. To również 25 lat ewolucji Akcji Katolickiej i jej żywego istnienia w dziejach Kościoła. W ostatnim 10-leciu działalność AK nabrała szczególnego tempa.  W myśl Nowej Ewangelizacji mamy widzieć, oceniać i działać. Współczesny młody człowiek z jednej strony zabiegany, zakamuflowany, wpatrzony w smartfon, ma w sobie jakby drugą naturę głodną sacrum, relacji do Boga, krzyczącą, wzywającą pomocy. To jego trzeba zauważyć i zrozumieć. Podejmijmy z nim głębszą rozmowę dotyczącą jego duchowości, jego wartości duchowych, a okaże się, że w tym czuje się zagubiony. Nie jest to takie proste, czasem bardzo trudne, ale musimy jako Akcja Katolicka mieć odwagę do takich działań. Kapłan podał przykład „Tygodnika powszechnego”, w którym są artykuły kontrowersyjne, ale są też dobre. Musimy je czytać, aby wiedzieć jakie jest myślenie innych, aby ocenić i podejmować stosowne działania. Przytoczył słowa Arcybiskupa Łodzi Grzegorza Rysia, który powiedział, że: „Kościół nie może być abstrakcją, tylko konkretem.” Kościół to miejsce dla każdego ochrzczonego, bo to chrzest jest fundamentem jedności, a nie takie czy inne poglądy. To wspólnota grzeszników, w której  każdy zawsze ma szansę.   Ksiądz Krzysztof przywołał popularne obecnie  słowo -”ewaluacja” jako proces o charakterze praktycznym, którego zadaniem jest sprawdzenie, czy dany projekt osiągnął zakładane cele. Stwierdził, że warto by było dokonać takiej ewaluacji działań Akcji Katolickiej na przestrzeni minionych lat. Dzięki ewaluacji można zdobyć ciekawe informacje o odbiorcy i jego oczekiwaniach. Kapłan zaprosił do podjęcia akcji ewaluacji chociażby po to, by dowiedzieć się, czy Akcja Katolicka się „nie zestarzała”. Przekazał przygotowane przez siebie materiały  do przepracowania w parafiach i do wyciagnięcia odpowiednich wniosków.                                            Prezes Jerzy Karmański podziękował Asystentowi DIAK za podzielenie się ze słuchaczami swoimi uwagami i przedstawioną propozycją ewaluacji działań AK.                            Kontynuowano Zebranie Zwyczajne Rady DIAK wg porządku obrad, podjęto ważne dla działalności Diecezjalnego Instytutu AK uchwały, udzielono absolutorium Zarządowi DIAK, zatwierdzono budżet DIAK na 2019 r. /szczegółowy przebieg obrad w protokole zebrania/.
 W sprawach bieżących prezes Jerzy Karmański zwrócił uwagę na niską frekwencję członków AK na rekolekcjach w Brennej, bo tylko co dziesiąty członek był uczestnikiem tych rekolekcji. Poinformował o kontynuacji wykładów w ramach  III semestru UTW oraz o zmianie kierownika UTW, którym będzie pan Marek Szołtysek.  Zaprosił wszystkich chętnych w dniu 27 kwietnia, o godz. 10.00 na spotkanie z posłem Parlamentu Europejskiego Janem Olbrychtem. Pan Bernard Bańczyk zwrócił się z prośbą o dostarczanie mu materiałów o działalności POAK-ów, które mógłby zamieścić na stronie internetowej AK. Prezes przekazał informacje ze spotkania Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej dotyczące promocji rodziny i zaprosił do udziału w Katowickim Święcie Rodziny w dniu 19 czerwca br. Ksiądz Krzysztof zachęcał do włączenia się  w akcję KSM-u  „Pieluszka dla maluszka”, która trwać będzie cały maj 2019r. oraz wyjaśnił ideę akcji. Rozdano ulotki reklamujące już V edycję tej akcji i sposoby zgłoszenia parafii, które chciałyby wziąć w niej udział.Spotkanie odbywało się w atmosferze zbliżających się Świat Wielkanocnych o czym przypominały piękne świąteczne dekoracje wykonane specjalnie na to spotkanie przez seniorów z Bieruńskiego Domu Seniora. Końcowym akcentem spotkania była wspólna modlitwa i kapłańskie błogosławieństwo. Członkowie Rady DIAK bardzo dziękują Parafii św. Bartłomieja w Bieruniu oraz Parafialnemu Oddziałowi AK za gościnność i życzliwość okazywaną nam w czasie pobytu w Bieruniu. Będąc pod wrażeniem pięknego Sanktuarium św. Walentego, oraz skuteczności wstawiennictwa tego Świętego w zanoszonych do Boga prośbach, wiemy, że tu zawsze możemy powrócić, by upraszać Jego orędownictwa u Boga i w naszych sprawach. Za wszelkie okazane nam dobro „Bóg zapłać!”   


Maria Rączka – Zarząd DIAK