wtorek, 15 listopada 2011

XI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS LITERACKISerdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej.


Celem konkursu jest:
- rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
- wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
- kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
- kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Tematy prac konkursowych:
-Korzystając z różnych dostępnych źródeł spróbuj uzasadnić sąd,że Błogosławiony Jan Paweł II był prawdziwym człowiekiem modlitwy.

-Uzasadnij, że człowiek bez modlitwy oddala się od Pana Boga.

Regulamin konkursu
Kategorie wiekowe
w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących
kategoriach:
- Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
- Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
- Gimnazja
- Szkoły średnie
można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych parafii, w każdej grupie wiekowej i tematycznej;
prace powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii;
prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do wybranego tematu;
prace nie powinny przekraczać 3 stron maszynopisu (praca może być napisana odręcznie);
dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
-etap szkolny: do 20 listopada 2011 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
-rozstrzygnięcie konkursu: do 16 grudnia 2011 roku.
-wręczenie nagród 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5;
Termin nadsyłania prac:
Prace finałowe należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,ul. Jordana 39, 40-951 Katowice do dnia 30.XI.2011r
Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
-w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele - poloniści.
Nagrody:
-Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
-Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
-Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
Wręczenie wyróżnień i nagród oraz podziękowań odbędzie się do 14 stycznia 2012 roku w parafii p.w. .Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, po Mszy św. o godz. 10.00.
Uwagi końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
-Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!