niedziela, 12 października 2014

SPOTKANIE FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W KOŚCIELE ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W KATOWICACH

W dniu 11 października 2014r. odbyło się spotkanie formacyjne Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, organizowane w ramach obchodów Dnia Papieskiego pod hasłem: „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”. Po raz drugi w tym roku, dzięki życzliwości Ks. Proboszcza Andrzeja Nowickiego,  spotkaliśmy się w  Parafii p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.
Rozpoczęto Mszą Św. koncelebrowaną, sprawowaną przez ks. Proboszcza i naszego Asystenta ks. Piotra Rożyka. Na ołtarzu wystawione były relikwie Jana Pawła II.
W wygłoszonej homilii ks. Piotr odwołał się do czytanej Ewangelii /Łk. 11, 27-28/, w myśl której każdy człowiek może stać się uczniem Jezusa poprzez słuchanie Jego Słowa i wprowadzanie go w codzienne życie. Być uczniem Jezusa, to dążyć do świętości. Świętymi mamy być tu i teraz, powiedział kapłan. Kodeksem świętości jest bowiem dane człowiekowi X Przykazań Boskich i przestrzegając je staniemy się świętymi. Do bycia świętymi nawoływał podczas swych pielgrzymek do Ojczyzny św. Jan Paweł II, którego relikwie uczciliśmy poprzez ucałowanie po zakończeniu Mszy Świętej.
Uczestnicy spotkania przeszli do sali parafialnej, gdzie wysłuchali wykładu ks. dr hab. Andrzeja Nowickiego – „Jan Paweł II – Świętymi bądźcie”.
Kapłan rozpoczął swój wykład od wygłoszenia motta:
„ W swoim życiu żyj tak, by kiedy umrzesz, świat choć na chwilę się zatrzymał...” –  Tak było, kiedy odszedł do Domu Ojca Papież Jan Paweł II. Spontaniczna obecność tłumów na Placu Św. Piotra i wznoszone okrzyki „Sancto subito!”, a w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach spontaniczna obecność kilku tysięcy młodych ludzi tkwiących w zadumie i modlitwie na całonocnym czuwaniu świadczyły o tym, że odszedł Człowiek Święty. Kapłan odniósł się do przestrzeni rozumienia świętości, której źródłem jest Bóg. Wszyscy tworzymy jeden Święty i Apostolski Kościół, którego siłą jest kapłaństwo powszechne. Każde życie ludzkie wiąże się z powołaniem do świętości, bo wolą Boga jest nasze uświęcenie. Perspektywa wielkiej potrzeby świętości otwiera się po Soborze Watykańskim II, a Św. Jan Paweł II jest tego przykładem. Jego bogaty dorobek (ilość beatyfikacji, kanonizacji, wyświęceń duchownych) jest istotny dla Kościoła. On nadał Mu kierunek osiągania świętości. Jest to wyraźne świadectwo dla świata.

Ksiądz Doktor wskazał na różne konteksty świętości Jana Pawła II:
     - chrystologiczny – odniesienie do Skały, trwanie przy Chrystusie;
-          radykalizm – wierność Chrystusowi do końca;
-          eklezjologiczny – umiłowanie Kościoła, odnoszenie się do przeszłości, nadawanie pewnym starym elementom nowego światła;
-          uobecniający – tu i teraz, postawa Świadka Dialogu, postawa otwarcia na innych, dialog ekumeniczny, potwierdzają duchową klasę człowieka;
-          wrażliwość na ewangeliczną biedę – pomoc materialna i duchowa, potrzeba serca wynikająca z troski o człowieka;
-          moc Jego słów z Ducha Świętego – słuchał i zapamiętywał, trafiał do ludzkich serc;
-          kontekst martyrologiczny – naznaczony cierpieniem od samego dzieciństwa poprzez okres wojny, doświadczał cierpienia w konsekwencji zamachu na Jego życie, ale odszedł nie jako krwawy męczennik;
-          kontekst społeczny – rodzina podstawową komórką decydującą o tym świecie;
-          kontekst eschatologiczny – świat był dla Niego tylko przestrzenią uświęcania się, a punktem odniesienia był Chrystus.
- kontekst mistyczny – całkowite zjednoczenie z Bogiem.

Kapłan zwrócił uwagę na to, że świętość dla dzisiejszego świata jest często tematem wstydliwym, niechcianym, ale też i pożądanym. W rzeczywistości świętość jest zakorzeniona w naszym chrzcie i jest zadaniem dla świeckich i osób duchownych, tak w sferze życia rodzinnego i wspólnotowego jak i w sferze życia społecznego i politycznego. Świętość jest możliwa w życiu każdego żyjącego człowieka. Do sięgania po świętość zachęcał Jan Paweł II i przypominał, że często posiadamy w sobie nieuświadomioną potrzebę świętości. Zachęcał: „  Nie lękajcie się być świętymi!” Przypominał o przykazaniu danym ludowi od Boga: „ Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz”. (Kpl 19,2) . Według Świętego Jana Pawła II :”Świętość stanowi kres drogi nawrócenia i jest pielgrzymowaniem do Boga, który jest Święty”.

Świętość – to człowieczeństwo osadzone w Chrystusie – powiedział Kapłan. Zwrócił się do członków Akcji Katolickiej, by i dla nich zawsze punktem odniesienia był Chrystus, a Syn tej Ziemi, Święty Jan Paweł II był Duchowym Przewodnikiem i wzorem Polaka-Patrioty zatroskanego o losy Ojczyzny. Zachęcał, by członkowie AK czytali o kontekstach Jego życia i odnosili do swojego, a to będzie pobudzać ich świadomość  i zmierzać do przemiany życia. Kończąc swój wykład Kapłan stwierdził, że pięknie by było, gdybyśmy wszyscy osiągnęli ten cel i spotkali się z naszym Janem Pawłem II w Królestwie Niebieskim.

W godzinie południowej odmówiono modlitwę „Anioł Pański”, a następnie Pan Prezes Jerzy Karmański przekazał aktualne informacje z życia DIAK. Prosił o indywidualne zgłaszanie się chętnych osób na rekolekcje w Brennej bezpośrednio do Ośrodka Rekolekcyjnego.
Prezes poinformował o kolejnym Zwyczajnym Zebraniu Rady DIAK w dniu 8 listopada 2014 r., które odbędzie się w Niedobczycach w Parafii NSPJ.
Skarbnik AK pani Aleksandra Duda poprosiła o terminowe uregulowanie składek.
Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa oraz błogosławieństwo.Maria Rączka – POAK Boguszowice Os. Parafia św. Barbary