środa, 16 stycznia 2019

NOWOROCZNE SPOTKANIE AKCJI KATOLICKIEJ ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ W BOGUSZOWICKIM „BETLEJEM” – 12.01.2019 R.Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał , aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”  / J3, 16-18 /

 Trwając w radości Bożego Narodzenia i przeżywając wielką tajemnicę Wcielenia Boga, dzięki któremu Zbawienie stało się naszym udziałem, Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej tradycyjnie  przybyła na noworoczne spotkanie do boguszowickiego „Betlejem”- Parafii św. Barbary w Boguszowicach Osiedlu, by wspólnie adorować Boże Dziecię, kolędować Mu i we wspólnocie AK wyznaczyć kierunki działania na 2019 rok. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią, którą celebrował nasz Archidiecezjalny Asystent ks. Piotr Rożyk. Sprawowana ona była w intencji wszystkich żyjących                     i zmarłych członków AK naszej archidiecezji. Uczestniczyli w niej także zaproszeni laureaci XVIII Konkursu Literackiego organizowanego pod patronatem Akcji Katolickiej wraz z opiekunami oraz parafianie z Boguszowic. Członkowie miejscowego POAK przygotowali jej uroczystą oprawę.

Homilię do zgromadzonych wygłosił Asystent DIAK ks. Piotr Rożyk.                         W nawiązaniu do czytanego fragmentu Ewangelii / J3, 22-30 /, kapłan wyjaśnił na czym polegała misja św. Jana i jego radosne dawanie świadectwa o Jezusie, że jest tylko Jego przyjacielem i to dla Niego sam usuwa się w cień, by Jezus mógł wzrastać w każdym człowieku. Tę mądrość św. Jana winniśmy naśladować. Kapłan nawiązał także do jutrzejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego i zwracając się do członków Akcji Katolickiej stwierdził, że każdy z nas przyjmując Chrzest Święty, już w momencie jego przyjęcia wstąpił do akcji katolickiej jako działania, bo stał się członkiem Kościoła Katolickiego i podjął misję dawania świadectwa wyznawcy Chrystusa. My tę misję kontynuujemy w sposób bardziej świadomy, przy współpracy z Hierarchią Kościoła jako członkowie Akcji Katolickiej – Stowarzyszenia osób świeckich. Kapłan poinformował, że jego misja Asystenta Kościelnego DIAK decyzją Arcybiskupa Katowickiego teraz się już kończy, lecz nie kończy się misja członków Akcji Katolickiej, bo trzeba ją  kontynuować szczególnie w roku liturgicznym, któremu patronuje Duch Święty. Kapłan zwrócił się z prośbą, by zaufać Duchowi Świętemu i Jego mocą nadal pogłębiać swoją formację duchową i podejmować wszelkie działania. 
Po zakończeniu Mszy św. odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego oraz wręczenie dyplomów i nagród laureatom, a także podziękowań dla nauczycieli i opiekunów.

 Wtedy też mieliśmy okazję poznać naszego nowego Asystenta ks. Krzysztofa Brachmańskiego, który dojechał na nasze spotkanie. Wszyscy obecni zostali zaproszeni do dolnego kościoła na ciepły poczęstunek.  Modlitwą południową oraz powitaniem nowego Asystenta, a pożegnaniem dotychczas  pełniącego tę funkcję ks. Piotra rozpoczęła się ta część spotkania. Symboliczny bukiet róż dla ks. Piotra jest wyrazem naszej wdzięczności za 5-letni trud czuwania nad formacją członków AK, dzielenia się z nami swoją wiedzą teologiczną, wspierania nas w podejmowanych działaniach, wspólne pielgrzymowanie i modlitewne czuwania, za gościnność, uśmiech i pogodę ducha. Za wszystko – Bóg zapłać! Bukiet róż dla ks. Krzysztofa, na dobry początek, to wyraz naszej życzliwości i otwartości wobec nowego Asystenta, któremu życzymy Światła i Mocy Ducha Świętego w pełnieniu nowej misji.
Następnie odbyło się Zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej, które otworzył witając tak licznie przybyłych prezesów POAK prezes Jerzy Karmański. Poprosił o wybór Prezydium Zebrania. Zebranie prowadził wybrany w głosowaniu jawnym przewodniczący – pan Mariusz Tracz. Zatwierdzono Kalendarium oraz Kierunki działania AK w 2019 roku. Prezes Jerzy Karmański poinformował o rekolekcjach AK w Brennej w dniach 8-10 marca 2019r. – zgłoszenia indywidualne bezpośrednio do Ośrodka Rekolekcyjnego w Brennej. Przekazał także sprawy bieżące DIAK, następnie poprosił Asystenta ks. Piotra o poświecenie opłatków, by obecni na spotkaniu mogli nawzajem złożyć sobie życzenia dzieląc się tradycyjnie białym opłatkiem. Po poświęceniu opłatków ks. Piotr zaintonował kolędę i złożył wszystkim życzenia noworoczne, a potem nastąpiło wzajemne łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.
Końcową częścią naszego spotkania była adoracja Żłóbka i wspólne kolędowanie przy akompaniamencie gitary naszego Asystenta ks. Piotra. Spotkanie zakończyło się modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem:    
Panie Jezu Chryste, Jednorodzony i wieczny Synu Boży,
a w pełności czasu prawdziwy Synu Najświętszej Marii Panny,
w stajence betlejemskiej narodzony.
upadamy na twarz przed Tobą
i wraz z Najświętszą Matką Twoją
i świętym Józefem oddajemy Ci najgłębszy hołd.
Z czcią też adorujemy ubogi żłóbek,
który był pierwszym tronem miłości Twojej.
Za miłość nieskończoną, która Cię tu sprowadziła,
oddajemy Ci serca nasze i całych siebie.
Daj nam niewinność i miłość Twej Najświętszej Matki
czystość i wiarę św. Józefa
pokorę i prostotę pastuszków
i racz duchowo narodzić się w naszych sercach;
niech będą miłą dla Ciebie kolebką!
Odtąd chcemy Cię jak najgoręcej miłować,
żyć tylko dla Ciebie i w Tobie,
byśmy się stali  godnym oglądać Cię w niebie. Amen
Dziękujemy Księdzu Piotrowi za wielokrotne bardzo życzliwe przyjmowanie Rady DIAK w swojej parafii na przestrzeni minionych 5 lat sprawowania przez Niego posługi Asystenta DIAK, za gościnność i miłą atmosferę naszych spotkań. Bóg zapłać miejscowemu Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za troskę i pomoc w przygotowaniu wszystkich spotkań u św. Barbary. Wszystkim za wszelkie dobro „Bóg zapłać!”

Maria Rączka – Zarząd DIAK