piątek, 12 września 2014

Konkurs literacki                        Serdecznie zapraszamy uczniów .szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich do udziału w kolejnej XIV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Literackiego organizowanego przez Akcję Katolicką Archidiecezji Katowickiej oraz przez Akcję Katolicką w Polsce we współpracy z TVP S.A. Konkurs Ogólnopolski:
„Napisz błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz”
Celem konkursu jest:
>        przybliżenie postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrioty, społecznika, obrońcy godności człowieka             
       – w 30 rocznicę jego męczeńskiej śmierci,
>        kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych wśród dzieci i młodzieży na przykładzie życia   i działalności duszpasterskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
>        rozwijanie zainteresowań twórczością literacką,
>        wyłonienie lokalnych talentów, które w przyszłości mogą współtworzyć gazetki szkolne i parafialne,
>        kształtowanie postaw etycznych i kreatywnych w codziennym życiu,
>        kontynuacja bądź nawiązanie współpracy z nauczycielami oraz samorządami.

Regulamin konkursu
•      w Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w następujących 
kategoriach:
-           Szkoły Podstawowe - klasy I - III;
-           Szkoły Podstawowe - klasy IV - VI;
-           Gimnazja
-           Szkoły średnie
•      można zgłosić po 2 najlepsze prace z poszczególnych szkół, w każdej grupie wiekowej;
>        do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną z następującymi informacjami: imię i nazwisko oraz wiek autora, klasę, dokładny adres szkoły oraz numer telefonu, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna oraz nazwę POAK lub parafii,
>        pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika na publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z jego udziałem w konkursie,
>        prace powinny być napisane przez ucznia samodzielnie i wyrażać jego osobisty stosunek do tematu wypracowania,
>        prace należy przesłać w formie  wydruku komputerowego na adres organizatora, praca nie powinna przekraczać 4 stron formatu A-4 (interlinia 1,5; czcionka 12; margines lewy 2,5 cm);
•      dopuszczalne są wszelkie formy literackie.
Terminy poszczególnych etapów:
>        etap szkolny: do 19 października 2014 r. (zbieranie i ocena prac przez szkolne komisje);
>        etap archidiecezjalny: do 30 października 2014r. – dostarczenie trzech najlepszych prac z każdej grupy wiekowej ze szkoły do Biura DIAK w Katowicach,
>        etap ogólnopolski: po trzy najlepsze prace w każdej grupie wiekowej będą przesłane z archidiecezji do Instytutu Krajowego Akcji Katolickiej w terminie do 5 listopada 2014r. rozstrzygnięcie –  24 listopada 2014r.
Prace należy nadsyłać na adres:
1.       Prace należy przesłać na adres: Biuro Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, ul. Jordana 39,                 40-951 Katowice –  do dnia 30.X.2014r.
2.       Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie (decyduje data stempla pocztowego).
Skład komisji, oceniającej:
•      w skład komisji oceniającej wchodzą nauczyciele- poloniści.
Nagrody:
>       Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni atrakcyjnymi nagrodami i dyplomami.
>       Wszyscy finaliści otrzymują dyplom uczestnictwa.
>       Podziękowania przewidziane są dla nauczycieli/opiekunów uczestników Konkursu.
O miejscu i terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Organizatora.
Uwagi końcowe:
>       Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac nadesłanych na Konkurs w celu ich popularyzacji bądź ewentualnej publikacji.
>       Wyniki Konkursu podane zostaną na stronie internetowej Akcji Katolickiej Archidiecezji Katowickiej: www.katowice.ak.org.pl

Organizatorzy z góry dziękują wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie!